17 Şubat 2014 Pazartesi

Atatürk'ün inkılapları hukuk alanında yaptığı inkilaplar hakkında bilgi

A) Hukuk Alanında Yapılan İnkılapların Sebepleri
Ø Osmanlı Devleti'nde hukuk birliğinin olmaması
Ø Kadın-erkek eşitliğinin olmaması
Ø Çağın ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir hukuk sitemine ihti­yaç duyulması
Ø Devlete laik bir karakter kazandırma düşüncesi


TEŞKİLAT-I ESASİYE'NİN KABULÜ 20 OCAK 1921

Ø 23 Maddedir.
Ø Kısa olmasının nedeni o zamanın olağanüstü şartları ve acil ihtiyaçları karşılamak için hazırlanmış olması.
Ø Güçler birliği ilkesi hakimdir.
Ø TBMM yasama ve yürütme yetkisine sahiptir
Ø Meclis Hükümeti sistemi vardır.
Ø TBMM'nin üstünde güç yoktur.
Ø Amasya Genelgesi ile gelişen milli hakimiyet ruhuna resmi bir kimlik verilmiştir.
Ø Bu Anayasaya devletin yönetim şekli (cumhuriyet)29 Ekim 1923'de eklenmiştir.

1924 ANAYASASI'NIN KABULÜ 20 NİSAN 1924

Ø Gerçek hayatın ihtiyaçlarına cevap veren bir anayasadır.
Ø Egemenlik kayıtsız şartsız millete verilmiştir.
Ø Vatandaşın haklarının korunması için Danıştay kurulmuştur.
Ø 1928'de Anayasadan "devletin dini İslam’dır" ibaresi çıkarılmıştır.
Ø Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmiştir.
Ø 1937'de Atatürk ilkeleri anayasaya girmiştir.
Ø Günün şartlarına göre en çok değişikliğe uğrayan Anayasa­dır
Ø 1960'a kadar yürürlükte kalmıştır.
- İsviçre Medeni Kanunu'nun kabulü 17 Şubat 1926
- İsviçre Borçlar Kanunu'nun kabulü 8 Mayıs 1928
- Alman Ticaret Kanunu'nun kabulü 10 Mayıs 1928


LAİKLİĞE GEÇİŞ AŞAMALARI

1. Saltanatın Kaldırılması 1 Kasım 1922
İlk aşamadır.
2. Halifeliğin Kaldırılması 3 Mart 1924
En önemli aşamadır.
3. Şer'iye ve Evkaf Vekaleti'nin kaldırılması 3 Mart 1924
4. 3 Mart 1924 Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun Kabulü
5. Tekke-Zaviye ve Türbelerin Kapatılması 30 Kasım 1925
6. Medeni Kanun'un Kabulü 17 Şubat 1926
7. Devletin Dini İslam'dır" Maddesinin Anayasa'dan çıkarılması 10 Nisan 1928
8. Laikliğin Anayasa'ya girmesi 5 Şubat 1937


İsviçre Medeni Kanunu'nun Kabul Edilmesinin Sebepleri
+ Çağın ihtiyaçlarına uygun akılcı çözümler getirmesi
+ Avrupa'da yapılan kanunların en yenisi olması
+ Aile hukukunda kadın-erkek eşitliğine yer verilmesi


Medeni Kanunu'nun Kabul Edilmesinin Sonuçları
+ Kadın - erkek eşitliği sağlandı.
+ Yeni Türk devletinin yapısına uygun bir hukuk sistemi getirildi.
+ Ülkede hukuk birliği sağlandı.
+ Patrikhanenin dini konuların dışındaki yetkileri kaldırıldı.
+ Azınlıklar Lozan'da tanınan kendi kanunlarıyla yönetilme hakkından vazgeçerek Türk kanunlarına tabi oldular.

Hiç yorum yok: