kpss örnek test soruları

kpss ölçme değerlendirme soruları

1- “Matematik öğretmeni sınıfta sorduğu sorulara doğru cevap veren her öğrenciye bir artı vermektedir.” Öğretmenin yaptığı işlem aşağıdakilerden hangisidir?
BOŞ
A-) Ölçüt
B-) Değerlendirme
C-) Soru-Cevap
D-) Ölçme
E-) Barem
2-"Nesnelere verilen sayıların anlamların ve nesnelere verilen sayıların kullanılmasında uyulması gereken kuralları belirler.’’
Yukarıdaki tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?
BOŞ
A-) Değer
B-) Değerlendirme
C-) Oransız Ölçek
D-) Ölçme
E-) Ölçek
3-Ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin eğitim sürecindeki temel işlevi anlamında aşağıdaki kavramlardan hangisi en doğru ifadedir?
BOŞ
A-) Başarısız öğrencileri belirlemek
B-) İstenmeyen davranışları belirlemek
C-) Öğrenci başarı düzeyini yükseltmek
D-) Davranışların kazanılma düzeyini belirlemek
E-) Başarılı öğrencileri belirlemek
4-Aşağıdakilerden hangisi ölçme sonuçlarının hatalardan arınıklık derecesi olarak ifade edilir?
BOŞ
A-) Objektiflik
B-) Güvenirlik
C-) Geçerlik
D-) Yargı
E-) Karar
5-‘’İngilizce dersinde başarılı olmak için en az 50 puan almak gerekmektedir.’’
İfadesindeki 50 puan aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir?
BOŞ
A-) Mutlak Ölçüt
B-) Bağıl Ölçüt
C-) Baraj Ölçüt
D-) Nitel Ölçüt
E-) Değerlendirme
6-Aşağıdakilerden hangisi ölçme ve değerlendirme sürecine karışan hata kaynaklarından birisi değildir?
BOŞ
A-) Ölçmeyi yapan kişi
B-) Ölçmede kullanılan araçlar
C-) Ölçmenin standart hatası
D-) Ölçmenin yapıldığı ortam
E-) Ölçülmek istenen hedef- davranış
7. ve 8. soruları aşağıdaki açıklamaya göre cevaplayınız?

“Bir öğretmen Türkçe dersinde öğrencilerin problem çözme becerilerini ölçmek için hazırladığı testi bir sınıfta uygulamıştır. Daha sonra teste yer alan her bir maddenin güçlük derecesini belirleyerek homojen ve tutarlı olduğuna bakarak güvenilir olup olmadığını belirlemiştir.”

7-Öğretmenin uyguladığı güvenirlik belirleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
BOŞ
A-) KR-20 güvenirliği
B-) Cronbach alfa katsayısı
C-) Faktör analizi
D-) Madde ayırt ediciliği
E-) Ölçmenin standart hatası
8-Bu işlemin sonucuna dayanarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılmaz?
BOŞ
A-) Puanların hatalardan arınıklığı
B-) Terstin yapı geçerliliği
C-) Testi oluşturan maddelerin homojenliği
D-) Testin grubu birbirinden ayırma düzeyi
E-) Teste elde edilen en yüksek puan ile en düşük puan arasındaki fark
9-Hangisi yazılı ve sözlü sınavlar için en doğrudur?
BOŞ
A-) Bu sınavlar tamamen kaldırılmalıdır.
B-) Hazırlaması kolay olduğu için teşvik edilmelidir.
C-) Bu tür sınavların geçerlilik derecesi,sınavı yapana göre değişir.
D-) Soru sayıları az olduğu için geçerliliği yüksek değildir.
E-) Soruların daha önceden hazırlanması.
10-Test düzeniyle ilgili olarak, yanlış olan aşağıdakilerden hangisidir?
BOŞ
A-) Cevaplama biçimleri aynı olan sorular bir araya getirilmelidir.
B-) Soruların satır uzunluğu en az normal bir kitap satırı kadar olmalıdır.
C-) Soruların tüm kopyalarının okunabilir olup olmadığını denetlenmelidir.
D-) Testin başında bir açıklamaya yer verilmelidir.
E-) Aynı konuyla ilgili olan sorular alt alta getirilmelidir.
11,12,13,14. soruları aşağıdaki verilerden yararlanarak cevaplayınız?
Bir öğrenci grubunun resim dersinden aldıkları notlar; 3, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 9,10 biçimindedir.

11-Puan dağılımının ranjı kaçtır?
BOŞ
A-) 3
B-) 5
C-) 6
D-) 7
E-) 10
12-Puan dağılımının ortancası kaçtır?
BOŞ
A-) 3
B-) 5
C-) 6
D-) 7
E-) 10
13-Puan dağılımının standart sapması kaçtır?
BOŞ
A-) 1.01
B-) 2.21
C-) 4.89
D-) 5.36
E-) 6.65
14-Puan dağılımının varyansı kaçtır?
BOŞ
A-) 1.01
B-) 2.21
C-) 4.89
D-) 5.36
E-) 6.65
15-Hangisi eğitim sistemlerindeki ‘’ gizli başarısızlığın’’ nedenlerinden birisi değildir?
BOŞ
A-) Minimum başarı sınırının program hedeflerinin altında tutulması
B-) Öğretmen maaşlarındaki düşüş
C-) Kurallardaki boşluklar
D-) Öğretmenin kanaat notu kullanması
E-) Gereksiz hoşgörüler
16-Sınıf geçme sisteminin en fazla uygulanabilir olduğu eğitim kademesi hangisidir?
BOŞ
A-) İlkokul
B-) Orta okul
C-) Lise
D-) Üniversite
E-) Lisansüstü eğitim
17-Aşağıdakilerden hangisi medyan için söylenemez?
BOŞ
A-) Merkezi dağılım ölçüsüdür.
B-) Dağılımdaki ham puanların sayısından etkilenir.
C-) Ortancayı bulurken, veriler mutlaka sıraya konmalıdır.
D-) Ham puanların ortalama etrafındaki yayılma derecesini gösterir.
E-) % 50’ si bir tarafta, %50’si de diğer tarafta olmak üzere grubu ikiye ayırır.
18-Aşağıdakilerden hangisi KR 21 formülüne dayalı güvenirlik hesaplamanın dayandığı sayıtlılardan biri değildir?
BOŞ
A-) Testteki maddelerin tamamının belirtilen hedefleri ölçtüğü
B-) Her maddenin varyansının eşit olduğu
C-) Maddeler arası korelasyonun eşit olduğu
D-) Maddelerin güçlük derecelerinin eşit olduğu
E-) Puanlamanın birden fazla kişi tarafından yapılmış olduğu
19-Aşağıdaki ölçeklerden hangi ikisinde ‘’birimlerin eşit olduğu’’ söylenebilir?
BOŞ
A-) Sınıflama- eşit oranlı
B-) Sıralama- eşit aralıklı
C-) Eşit oranlı- eşit aralıklı
D-) Eşit aralıklı- sınıflama
E-) Eşit oranlı-sıralama
20-Aşağıdaki özelliklerden hangisi, doğrudan (temel) ölçme yoluyla ölçülebilir?
BOŞ
A-) Sınıfın başarı ortalaması
B-) Sınıftaki öğrenci sayısı
C-) Öğrenci yetenekleri
D-) Öğretmenin öğrencilere karşı tutumu
E-) Öğrencilerin derse ilgisi
KPSS Ölçme Değerlendirme Yaprak Testi - 1

Soru No
Doğru Cevap

Soru 1 D
Soru 2 E
Soru 3 D
Soru 4 B
Soru 5 A
Soru 6 E
Soru 7 A
Soru 8 E
Soru 9 C
Soru 10 B
Soru 11 D
Soru 12 C
Soru 13 B
Soru 14 C
Soru 15 D
Soru 16 A
Soru 17 D
Soru 18 E
Soru 19 C
Soru 20 B
TOPLUMSAL HAYATI DÜZENLEYEN KURALLAR ve ANAYASA HUKUKU İLE İLGİLİ TEST SORULARI37. Kanun-ı Esasî’de yasama görevi Âyan Meclisi ve Meclis-i Mebusan’a verilmiştir. Âyan Meclisi’nin üyeleri padişah tarafından ölünceye kadar tayin edilebilecektir. Mebusan Meclisi’nin üyeleri 4 yılda bir yapılan seçimle her elli bin Osmanlı erkeğinin seçeceği milletvekillerinden oluşacaktır. Yürütme yetkisi, padişahın başında bulunduğu Heyet-i Vükela’ya (Bakanlar Kurulu) verilmiştir. Yasa teklifini sadece Heyet-i Vükela yapabilecektir. Heyet-i Vükela’nın başkan ve bakanlarını padişah seçecek ve azledecektir. Padişah, devlet güvenliğini bozduğu gerekçesiyle polis araştırması yaptırabilecek ve suçlu görülen kişileri sürgüne gönderebilecektir.

Yukarıdaki hükümlerden yola çıkarak, aşağıdaki sonuçlardan hangisine varamayız?

A) Osmanlı halkına ilk kez seçme-seçilme hakkı verilmiştir

B) Âyan Meclisi üyelerini padişahın seçmesi millet egemenliği ilkesine ters düşmektedir

C) Mebusan Meclisi bir danışma meclisi niteliğindedir

D) Osmanlı Devleti Meşrûtî Monarşi’ye geçmiştir

E) Hıristiyanlar il genel meclislerine seçilebileceklerdir38. Kanun-i Esasî’de, “Hükümet (Heyet-i Vükela) Meclis-i Mebusan’a değil padişaha karşı sorumludur” hükmü yer almaktadır.

Bu madde ile aşağıdaki yargılardan hangisine varamayız?

A) Padişahın yetkileri millî iradenin üstündedir

B) Padişahın suçlu görülen kişileri sürgüne gönderme hakkı vardır.

C) Meclis-i Mebusan gerçekte bir danışma meclisi niteliği taşımaktadır

D) Millet egemenliği tam olarak oluşmamıştır

E) Meşrûtî Monarşi yönetimi tam olarak gerçekleşmemiştir39. 1856 Islahat Fermanı ile Müslüman olmayanların il genel meclislerine seçilebilmeleri kabûl edilmiştir.

Bu durum, aşağıdaki gelişmelerden hangisine yol açmıştır?

A) Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanması hızlanmıştır

B) Müslüman olmayanlarla Müslümanlar arasındaki en önemli ayrılık giderilmiştir

C) Yabancı sermayenin ülkede yatırım yapmasına imkân sağlamıştır

D) Lâiklik uygulamasına geçişte ilk adım atılmıştır

E) Müslüman olmayanlar da Meclis-i Mebusan’a girmişlerdir40. Mevcut anayasamıza göre, seçimler sonunda en çok oyu alan siyâsî parti, mecliste çoğunluğu sağlamışsa iktidara gelir.

Bu durum, demokrasi ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?

A) Çoğunluk ilkesi D) Muhalefet olma ilkesi

B) Çoğulculuk ilkesi E) Genel oy ilkesi

C) Eşitlik ilkesi41. Demokrasi yönetimlerinde egemenlik hakkı halka aittir. Yöneticiler halk tarafından seçilir. Halk tarafından belirli bir süre için seçilen temsilciler yasaları çıkarır, yasalara uygun olarak ülkeyi yönetir. Halk, beğenmediği temsilcileri bir sonraki seçimde seçmeyebilir.

Bu bilgilerde, demokrasi yönetiminin hangi yönü üzerinde durulmuştur?

A) Düşünce ve kanaatlere saygı D) Özgürlük

B) Vatandaşların eşitliği E) Birlik ve dayanışma

C) Egemenliğin kullanılması42. Bir devletin yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üç temel görevi vardır. Demokratik devletlerde bu üç görev birbirinden ayrı ve bağımsızdır. Buna, güçler ayrılığı ilkesi denilir.

Türkiye’de aşağıdaki anayasalardan hangisi ile ilk kez güçler ayrılığı ilkesi kabûl edilmiştir?

A) 1876 Kanun-i Esasî D) 1961 Anayasası

B) 1921 Anayasası E) 1982 Anayasası

C) 1924 Anayasası43. I. İnsan hak ve özgürlüklerinin güvenceye alınması

II. Sosyal, ekonomik ve siyasî hakların korunması

III. İnsanların sahip olduğu imkânları geliştirebilmesi

IV. Vatandaşların ülke kalkınmasına katkıda bulunması

Yukarıda sözü edilen durumlar, kaynağını aşağıdakilerden hangisinden almaktadır?

A) Uluslar arası ilişkilerden

B) Hükümetten

C) Uluslar arası antlaşmalardan

D) Anayasal hüküm ve ilkelerden

E) Devletin bağımsız olmasından44. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde demokrasi yönetiminin yerleşmesine en az katkıda bulunmuştur?

A) Saltanatın kaldırılması

B) Cumhuriyetin ilk yıllarında tek parti yönetiminin olması

C) 1946’da çoğulculuk ilkesinin uygulamaya konulması

D) TBMM’nin açılması

E) Kadınlara seçme-seçilme hakkının verilmesi45. I. Islahat Fermanı

II. Sened-i İttifak

III. Tanzimat Fermanı

IV. Kanun-i Esasî

V. II.Meşrutîyet

Yukarıda, ülkemizdeki anayasal adımlar verilmiştir. Kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) III-I-II-IV-V D) II-III-I-IV-V

B) II-IV-I-V-III E) I-III-II-V-IV

C) III-II-I-IV-V46. I. II.Abdülhamit’in İstibdat Dönemi

II. I.Meşrutîyet Dönemi

III. Tanzimat Dönemi

IV. II.Meşrutîyet Dönemi

Yukarıda, Osmanlı Devleti’nin dağılma sürecindeki dönemler verilmiştir. Kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) I-II-III-IV D) II-III-I-IV

B) III-I-II-IV E) III-II-I-IV

C) II-I-III-IV47. Yasama ve yürütme organlarının yürütmede toplandığı anayasa aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1961 Anayasası D) 1924 Anayasası

B) Kanun-i Esasî E) 1982 Anayasası

C) Teşkilât-ı Esasîye48. Kanun-i Esasî ile meşrûtî monarşi tam olarak oluşmamıştır. Bu durumun temel sebebi, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kadınların seçme ve seçilme hakkının bulunmaması

B) Âyan Meclisi üyelerini padişahın seçmesi

C) Padişahın polis araştırması yaptırabilmesi

D) Heyet-i Vükela’nın başkan ve üyelerini padişahın seçmesi

E) Yasa teklifini sadece Heyet-i Vükela’nın yapabilmesiCEVAP ANAHTARI:

37.E 38.B 39.A 40.A 41.C 42.D 43.D 44.B 45.D 46.E 47.B 48.E