23 Haziran 2010 Çarşamba

3.SINIFLAR YIL SONU ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI ÖRNEĞİ

TEMEL YAŞAR ÇORUH İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE
TRABZON


Okulumuz 3. sınıflar öğretmenleri olarak aşağıdaki belirtilen gündem maddelerini görüşmek amacıyla .. 06. 2010 tarihinde , …. günü saat 09 : 30’ da, Zümre Öğretmenler Kurulu toplantısı yapmak istiyoruz.
Bilgilerinize arz ederiz.
... 06. 2010

Fevzi ÇAKMAK

GÜNDEM :

1. 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılının değerlendirilmesi.
2. Bu öğretim yılında karşılaşılan güçlüklerin tespiti.
3. Yıl içerisinde derslerde kullanılan yöntem ve teknikler ve sınıf başarısına katkısı.
4. Okul ve dersliklerin donanım yönünden değerlendirilmesi
5-Sınıf kitaplıklarının zenginleştirilmesi.
6- 2009- 2010 Eğitim Öğretim yılında başarıyı artırmak için yapılan öneriler
7- Sınıf bazında başarı tabloları
8- Dilek,temenniler ve kapanış

OLUR
/ 06 / 2010Yusuf KOZ
OKUL MÜDÜRÜ
2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
TEMEL YAŞAR ÇORUH İLKÖĞRETİM OKULU
3.SINIFLAR YIL SONU ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI


Toplantı Tarihi : 16/09/2010
Toplantı Yeri : Kütüphane
Toplantı Saati : 09.30
Toplantı No : 3
Toplantıya katılanlar :
Muhammet SİYAH (Md.Yardımcısı),Osman İMAMOĞLU (3-A sınıfı öğretmeni),
Fevzi ÇAKMAK (3-B sınıfı öğretmeni), Yusuf ŞAHİN (3-C sınıfı öğretmeni)


GÜNDEM :

1. 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılının değerlendirilmesi.
2. Bu öğretim yılında karşılaşılan güçlüklerin tespiti.
3. Yıl içerisinde derslerde kullanılan yöntem ve teknikler ve sınıf başarısına katkısı.
4. Okul ve dersliklerin donanım yönünden değerlendirilmesi
5-Sınıf kitaplıklarının zenginleştirilmesi.
6- 2009- 2010 Eğitim Öğretim yılında başarıyı artırmak için yapılan öneriler
7- Sınıf bazında başarı tabloları
8- Dilek,temenniler ve kapanış


Temel Yaşar Çoruh İlköğretim Okulu 3. Sınıf Yıl Sonu Zümre Öğretmenler Kurulu İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddesi gereğince yukarıda yeri, zamanı ve saati belirtilmiş olan toplantıyı yapmak üzere,Md.Yardımcısı Muhammet SİYAH,başkanlığında toplandı.

TUTANAK

16.06.2010 Salı günü yapılan zümre öğretmenler toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1. 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılının Değerlendirilmesi :
Söz alan zümre başkanı Osman İMAMOĞLU: Bu Eğitim-Öğretim Yılının kısa bir değerlendirmesini yaptı. Yapılan çalışmalar, derslerin işlenişi, planlar vb. üzerinde konuşuldu. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Derslerin tamamında zaman ve zümre uyumu olduğu görüldü. Tüm konuların programa göre tamamlandığı anlaşıldı.
a. Öğrencilerin gerek davranış gerekse başarı durumlarını geliştirmek için motivasyon kartları kullanıldı. Ayrıca bu kartlardan bir hafta içinde belli bir sayıda alan öğrencilere sınıf teşekkür belgesi verildi. Bu uygulamanın öğrenciler üzerinde davranış ve başarı yönünden çok yararlı olduğu görüşüne varıldı.
b. Öğrencilerin kılık-kıyafet ve temizliklerine azami özen gösterildi.
c. Öğrencilerin ders araç ve gereçleri tamamlandı ve bu ders araç ve gereçlerini düzenli ve tertipli kullanmaları sağlandı.
d. Sınıf içi ders araç ve gereçlerinin birlikte ve düzenli şekilde kullanıldı.
e. Sınıflarda nöbetçi öğrenci çizelgeleri uygulamaya devam edildi.
f. Sınıfların düzenli ve temiz olmasına dikkat edildi.
g. Derslerin özelliklerine göre uygun olan ders araç ve gereçleri kullanıldı.
h. Dersler soru-cevap, anlatım, temaların bitiminde ders kitaplarının içindeki değerlendirme basamakları yapıldı.
i. Veli toplantıları her sınıf kendi bünyesinde yaptı.
j. Türkçe dersinde yazılı ifade becerilerinin geliştirilmesine çalışıldı.
k. Türkçe dersinde sözlük kullanma becerisinin geliştirilmesine çalışıldı.
l. Türkçe ve diğer derslerde konuların işlenişinde yazılı ve sözlü ifadenin ötesinde yorum yapabilme becerisinin geliştirilmesine çalışıldı.
m. Matematik dersinin işlenişinde problem çözümlerine ağırlık verilecek ve bununla birlikte zihinden problem çözme becerilerinin geliştirilmesine çalışıldı.
n. 23 Nisan Bayramı ile ilgili sınıf süslemeleri, şiir, resim, şarkı gibi etkinlikler kullanılarak daha etkin bir şekilde kutlanması çalışmaları yapıldı.
o. Sınıflar arası diyalog ve yardımlaşmalara özen gösterildi.
p. Belirli gün ve haftalar zamanında planlara işlendi ve sınıflar arası birliktelik sağlandı.
q. Gerekli hallerde öğrenci velileri ile görüşmeler yapılacak ve olası sorunların giderilmesine öğretmen-veli işbirliği ile giderilmesine çalışıldı.
r. Sınıf içindeki öğrencilerin birbirleri ile kaynaşmaları, sınıf içi birlik ve beraberlik havasının yaratılmasına çalışıldı.
s. Diğer sınıf öğrencileri ile iyi geçinmeleri için gerekli olan yardım ve anlayışın gösterilmesine çalışıldı.


2. Bu öğretim yılında karşılaşılan güçlüklerin tespiti :
Söz alan Yusuf ŞAHİN: Bu Eğitim-Öğretim Yılında karşılaşılan güçlükler tespit edilerek çözüm yolları tartışıldı. Bunlar;
a) Öğrencilerde bulunan davranış bozukluklarının giderilmesi için motivasyon kartlarının daha da etkili kullanılması kararı alındı.
b) Veli-okul işbirliğinin iyi düzeyde olduğu tespit edilerek, seneye bu durumun devam etmesi içim elden gelen gayretin gösterileceği söylendi.
c) Öğrencilerin derslere hazırlıksız gelmelerinden şikayet edilerek bu sorunun çözüm yolları arandı.
d) Proje ödevlerinin daha çok aileler tarafından yapılması, diğer etkinliklerde de ailelerin büyük bir katılımının olması çalışmaların amaca hizmet etmediğini gösterdi. Bu nedenle önümüzdeki yıl bu ödevlerin yapımında daha farklı davranışlar ortaya koymanın gerektiği konusunda fikir birliğine varıldı. Bu nedenle 4. sınıf öğretmenlerinden proje çalışmalarında tecrübe aktarımı için görüşme kararı alındı.

3. Yıl içerisinde derslerde kullanılan yöntem ve teknikler ve sınıf başarısına katkısı :
Söz alan Fevzi ÇAKMAK: Derslerin işlenişi sırasında; anlatım, soru-cevap, deney, gözlem, inceleme, bireysel ve birlikte çalışma, tümevarım tümdengelim, gösterip yaptırma, rol yapma, araştırma, gezi gibi yöntem ve tekniklerden zaten faydalanıyoruz. Ayrıca “Çağdaş Öğretim Yöntemleri” olan “Beyin Fırtınası, Kubaşık Öğrenme Tekniği” gibi yöntemlerin de derslerin işlenişi esnasında uygulanmasının faydalı olacağını düşünüyorum.
Türkçe derslerinde okumalara ağırlık verildi, sesli okuma becerileri geliştirildi. Sözlük ve atasözleri kullanımına daha geniş olarak yer verildi ve uygulandı. Türkçe dersinde yazılı ifade becerileri geliştirildi. Türkçe ve diğer derslerde konuların işlenişinde yazılı ve sözlü ifadenin ötesinde yorum yapabilme becerileri geliştirildi. Türkiye geneli öğrenci değerlendirme çalışmalarına katılındı ve 3. Sınıflar Türkçe derslerinde soru-cevap, anlatım, dinleme, izleme, yazma metotlarına sıklıkla yer verdik. Türkçe derslerinde güzel konuşma ve güzel yazı yazma çalışmalarına daha çok yer verdik.
Matematik derslerinde her konuyu ayrıntılı olarak ele aldık. Öğrenci çalışma kitabını ve Matematik kitabındaki ders saatine göre düzenleyip işledik. Soru-cevap, problem çözme metotlarının yanında her soruya ait şekil ve grafiklerin çiziminin yapılarak derslerin daha akılda kalıcı olmasına çalışıldı.
Hayat Bilgisi derslerinde konular sınıf içi etkinlikleri kullanılarak işlendi. Konuların sonundaki konu ve Tema değerlendirme soruları yapıldı . Belirli gün ve haftaların zamanında ve birlikte işlenip kutlanıldı. Değerlendirmeler ile ders kitaplarının tema sonlarındaki tema değerlendirmeler yapıldı.
Her tema birlikte ve zamanında çalışıldı. Temaların işlenişi süresince de sınıflar arasında bilgi alış verişinde bulunuldu.
Her öğrencinin her ders için gerekli olan araç ve gereci almalarını sağlandı. Öğrencilerin ders araç ve gereçlerini düzenli kullanma becerilerinin geliştirilme çalışmaları yapıldı.
Öğrencilerin okula düzenli şekilde devamları sağlandı. Sınıfa uyumları konusunda zorlanan öğrencilerle yakından ilgilenildi.
Kulüp görevlileri görevlerini tam olarak yaptı. Temizlik kontrollerini aksatılmadı.
Sınıflarımızda birer çöp kutusu bulundurduk, bu arada sınıf içi nöbetçi öğrenci çizelgesi uyguladık.4- Okul ve Dersliklerin Donanım Yönünden Değerlendirilmesi :
Okulumuzun ve dersliklerin donanım bakımından yeterli olduğu, her sınıfta projeksiyon cihazının olmasının ve zümrelere ait bilgisayarların olması, eğitim ve öğretimin kalitesini artırmış, ihtiyaç duyulduğunda bu teknolojiden dersler başta olmak üzere her alanda faydalanılmıştır.

5- Sınıf Kitaplıklarının Zenginleştirilmesi :
Sınıf kitaplığının zenginleştirildiği, bunun için her iki dönemde de öğrenci velilerinden yardım istenildiği, birçok velinin beklenilenden daha fazla yardımcı oldukları gözlendi. Öğrencilere kitap okumayı özendirici çalışmalar yapıldığı, zaman zaman ders esnasında öğrencileri dinlendirmek,motive etmek ve öğrencilere kitap okuma sevgisini kazandırmak için öğretmenler tarafından kısa masal ve öyküler okunduğu,zaman zaman bu davranışı sınıf içerisinden öğrencilere de yaptırıldığı belirtildi.


6- 2009- 2010 Eğitim Öğretim Yılında Başarıyı Artırmak İçin Yapılan Öneriler :
Ders kitapları ile çalışma kitaplarının birleştirilerek temalara ayrılmasının çantalarının ağırlıklarını hafifleteceği belirtildi. Bu uygulamanın çocuklar üzerinde olumlu etki yapacağı üzerinde duruldu.
Özellikle sınıflarımızda bilgisayar ve projeksiyon makinesinin bulunmasının bizler için çok artı değeri olduğu üzerinde durularak önümüzdeki 4. Sınıf için şimdiden kaynak oluşturma kararı alındı. Ayrıca okulumuzda internet bağı kurularak vitamin adlı programın kullanılmasının çok yararlı olacağı üzerinde duruldu.
Daha iyi bir eğitim için yeni program hakkında velilere detaylı şekilde bilgi verilmesine, okul aile işbirliğine daha fazla hassasiyet gösterilmesine, bu yıl 4.sınıf okutan öğretmenlerle görüşmeler yapılarak karşılaşılan problemler tespit edilerek, problemlere karşı önlem alınmasına ve yaz tatili ve seminer süresince 4. sınıf programının incelenmesine karar verildi.
7- Sınıfların Yıl Sonu Başarı Tablosu:

Okulumuzda 3. Sınıflar olarak sınıf tekrarına kalan öğrenci bulunmamaktadır. Sınıfların başarı durumu değerlendirilerek, sınıf tekrarına bırakılan öğrenci olmadığı, sınıflarda başarının yüzde yüz olduğu görüldü.


SINIFLAR


HAYAT BİLGİSİ
TÜRKÇE
MATEMATİK
BEDEN EĞİTİMİ
GÖRSEL SANATLAR
MÜZİK
3-A %100 %100 %100 %100 %100 %100
3-B %100 %100 %100 %100 %100 %100
3-C %100 %100 %100 %100 %100 %100


SONUÇ OLARAK

a) Öğrencilerin kılık-kıyafet ve temizliklerine azami özen gösterildi.
b) Öğrencilerin ders araç ve gereçleri tamamlandı ve bu ders araç ve gereçlerini düzenli ve tertipli kullanmaları sağlandı.
c) Sınıf içi ders araç ve gereçlerinin birlikte ve düzenli şekilde kullanıldı.
d) Sınıflarda nöbetçi öğrenci çizelgeleri uygulamaya devam edildi.
e) Sınıfların düzenli ve temiz olmasına dikkat edildi.
f) Derslerin özelliklerine göre uygun olan ders araç ve gereçleri kullanıldı.
g) Dersler soru-cevap, anlatım, temaların bitiminde ders kitaplarının içindeki değerlendirme basamakları yapıldı.
h) Veli toplantıları her sınıf kendi bünyesinde yaptı.
i) Türkçe dersinde yazılı ifade becerilerinin geliştirilmesine çalışıldı.
j) Türkçe dersinde sözlük kullanma becerisinin geliştirilmesine çalışıldı.
k) Türkçe ve diğer derslerde konuların işlenişinde yazılı ve sözlü ifadenin ötesinde yorum yapabilme becerisinin geliştirilmesine çalışıldı.
l) Matematik dersinin işlenişinde problem çözümlerine ağırlık verilecek ve bununla birlikte zihinden problem çözme becerilerinin geliştirilmesine çalışıldı.
m) 23 Nisan Bayramı ile ilgili sınıf süslemeleri, şiir, resim, şarkı gibi etkinlikler kullanılarak daha etkin bir şekilde kutlanması çalışmaları yapıldı.
n) Sınıflar arası diyalog ve yardımlaşmalara özen gösterildi.
o) Belirli gün ve haftalar zamanında planlara işlendi ve sınıflar arası birliktelik sağlandı.
p) Gerekli hallerde öğrenci velileri ile görüşmeler yapılacak ve olası sorunların giderilmesine öğretmen-veli işbirliği ile giderilmesine çalışıldı.
q) Sınıf içindeki öğrencilerin birbirleri ile kaynaşmaları, sınıf içi birlik ve beraberlik havasının yaratılmasına çalışıldı.
r) Diğer sınıf öğrencileri ile iyi geçinmeleri için gerekli olan yardım ve anlayışın gösterilmesine çalışıldı.


8- Dilek,Temenniler ve Kapanış :
Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığı için gelecek eğitim - öğretim yılının daha başarılı geçmesi dileğiyle toplantı sona erdirildi.
Osman İMAMOĞLU Fevzi ÇAKMAK Yusuf ŞAHİN
3-A Sınıf Öğrt. 3-B Sınıf Öğrt 3-C Sınıf Öğrt


KAYNAK :EĞİTİMNEFERİ.COM

Hiç yorum yok: