12 Mart 2014 Çarşamba

Atatürk'ün hizmetleri hakkında bilgi

Atatürk'ün hizmetleri nelerdir?


1. Çağdaşlaşma:

Yaşanılan zamandaki gelişmelere uymaktır. Atatürk’e göre “Uygarlıktan yoksun kalan bir millet yok olmaktan kurtulamaz.” Amacımız, millî kültürümüzü çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmaktır. Yeni Türk Devleti çağdaşlaşma için çeşitli alanlarda devrimler yapmıştır.

2. Siyasal Alanda İnkılap
Sosyal alanında yapılan inkılaplarla halk, seçme seçilme hakkına sahip olmuştur. Yani yöneticilerini oylarıyla kendisi belirlemeye başlamıştır. Hatta yönetici olabilme hakkına sahip olmuştur.
• Saltanatın Kaldırılması (1 Kas›m 1922)
• Cumhuriyetin ilanı (29 Ekim 1923)
Cumhuriyet; millet egemenliğine dayanan ve yöneticilerin belirli süreler için halk tarafından
seçildiği devlet şeklidir.
• Halifeliğin kaldırılması (3 Mart 1924)
3. Hukuk Alanında inkılap

Toplum düzeni için uymak zorunda olduğumuz yasa, tüzük, yönetmelik gibi yazılı kurallara hukuk kuralları denir.
Yasalar TBMM tarafından çıkarılır. Toplum ihtiyaçlarına, çağın gereklerine ve devletin temel ilkelerine uygun hazırlanır.
• Anayasanın kabulü (Teşkilâtı Esasiye Kanunu)
• Türk devletinin ilk anayasası 20 Ocak 1921’de kabul edildi.
• 1924 yılında ilk cumhuriyet anayasası kabul edildi.
• Türk Medeni Kanununun kabulü (4 Ekim 1926)
• Türk aile hayatı çağdaş kurallara göre düzenlendi.
Türk Medeni Kanunu ile aile hayatında yeni düzenlemeler yapıldı. Kad›n - erkek eşitliği
sağlandı. Resmî nikah zorunluluğu getirildi. Evlenme, boşanma, miras gibi konulara da kadın - erkek eşitliği yansıtıldı.

4. Eğitim ve Kültür Alanında İnkılap

Cumhuriyet öncesinde medreseler, azınlık okulları ve yabancı okullar vardı. Bu okulların
eğitim sistemi birbirinden farklıydı. Tevhid-i Tedrisat Kanunuyla tüm okullar Millî Eğitim Bakanlığına bağlanarak eğitimde birlik sağlandı.
• Tevhid-i Tedrisat (Öğretim Birliği) Kanununun kabulü (3 Mart 1924)
• Türk Millî Eğitimi, Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı› görev ve sorumluluklarını bilen vatandaşlar yetiştirmeyi amaçlar.
Cumhuriyetten önce Arap harfleri kullanılıyordu. Okuma - yazma bilenlerin sayısı azdı. Atatürk’ün yeni Türk alfabesini hazırlatması ve uygulamaya koymasıyla birlikte okuma yazma kolaylaştı. Türk dilinin yapısına uygun bu alfabe ile okuma - yazma bilenlerin sayısı arttı.
• Yeni Türk Harflerinin kabulü (1 Kasım 1928)
• Türk diline en uygun alfabe uzmanlar tarafından hazırlandı.
• Atatürk milletin başöğretmeni oldu.
5. Toplumsal Alanda İnkılap

• Şapka giyilmesi hakkındaki kanun (25 Kasım 1925)
Osmanlı Devleti’nin kullandığı saat, takvim ve ölçüler diğer devletlerle resmî ilişkileri olumsuz etkiliyordu. Saat, takvim ve ölçülerde yapılan yenilikler bu olumsuzluğu ortadan kaldırdı.
• Takvim değişikliği Kanunu (1 Ocak 1926)
• Ağırlık ve uzunluk ölçülerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun (26 Mart 1931). Ağırlık ölçüsü olarak okka yerine kg, uzunluk ölçüsü olarak arşın, kulaç, endaze yerine metre kabul edildi.

Toplum yaşamımızda karışıklıkları önlemek amacıyla Soyadı Kanunu çıkarıldı. Önceden
insanlar babalarının adıyla ya da lâkaplarla tanınırdı. Soyadı Kanunu ile her aile kendi
soyadı ile tanınmaya başladı.
• Türk Medeni Kanunu’nun kabulü (17 Şubat 1926)
• Türk kadınlarına belediye seçimlerine katılma hakkı verilmesi (3 Nisan1930)
• Soyadı Kanunun kabulü (21 Haziran 1934)
• Türk kadınlarına milletvekili seçme ve seçilme hakkı verilmesi (5 Kasım 1934)
Bu kanunlarla kadınlar toplum içinde saygın bir yer aldılar. Aynı zamanda bütün dünya kadınlarına örnek oldular.

6. Ekonomik Alanda İnkılap
• İnsanların üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetlerinin tümüne ekonomi denir.
• Osmanlı Devleti’nin son zamanlarında ülke ekonomisi çok bozuktu. Kapitülasyonlar kaldırıldıktan sonra millî ekonomiyi kurmak amacı ile İzmir’de 1. İktisat Kongresi toplandı.
• Kabotaj Kanunu (1 Temmuz 1926) ile kendi denizlerimizde gemi işletme hakkı Türk vatandaşlarına verildi.
• Devlet büyük sanayi işletmelerini kurarken özel teşebbüse de destek verdi.Atatürk inkılapları, insan haklarının ülkemizdeki gelişimi için önemlidir. Türk inkılâbı, Atatürk ilkeleri doğrultusunda
yapılan yeniliklerin tümünü kapsar. Bugün sahip olduğumuz ve bizim rahat yaşamamızı sağlayan her şey Türk İnkılâbının eseridir. Bize düşen görev Atatürk devrimlerinin önemini kavramak, onları korumak ve geliştirmektir.

Hiç yorum yok: