6 Ocak 2014 Pazartesi

YENİÇAĞ VE YAKIN ÇAĞDA YETİŞEN BİLİMADAMLARI KKİMLERDİR?

YENİÇAĞ VE YAKIN ÇAĞDA YETİŞEN BİLİMADAMLARI


XV. ve XVI. yy'lar arasında matematik, as­tronomi, biyoloji ve tıp alanında bazı çalışmalar yapılmıştır. Bu dönemin en önemli bilim adam­ları Nikola Kopernik, Tycho Brahe, Leonardo da Vinci, Vesalius'tur.


- Nikola Kopernik, astronomi, hukuk, tıp alan­larında önemli çalışmalar yapmıştır. Güneş sis­temli gök sistemini ortaya koyan Kopernik, "Gök Kürelerin Hareketi" eserinde Dünya'nın Güneş'­in çevresinde döndüğünü ortaya koymuştur.


Rönesans dönemindeki bu çalışmalar in­sanların düşüncelerini etkilemiştir.


- Leonardo da Vinci, bilim ve teknoloji alanında önemli çalışmalar yapmıştır. İnsanların ve hay­vanların anatomik yapısını incelemiştir. Kuş­ların kanat ve kas yapısını inceleyerek insan­ların da gökyüzünde uçabileceğini, balıkların suda yaşadığı gibi insanların da yaşayabilece­ğini ortaya koymuştur.


Günümüzde bu çalışmalardan yola çıka­rak denizaltı gemilerinin temelleri atılmıştır. Ay­nı zamanda, kuşların kanat özelliklerinden yola çıkarak uçak yapımlarında projeler ortaya kon­muştur.


Leonardo da Vinci aynı zamanda ressam­dır. "Mona Lisa" adlı eseri ünlüdür.


XVII. ve XVIII. yy'lar arasında (Aydınlanma Ça­ğı) Matematik alanında; Blaise, Pascal, Descartes, Newton gibi bilim adamları yetişmiştir.


- Descartes, matematikle ilgili önemli çalışma­lar yapmıştır. Analitik geometri alanında önemli katkılar sağlamıştır.


- Newton, difransiyel integral hesabını icad et­miştir. Uzunluklar, alanlar, sıcaklıklar ve ağırlık konusunda çalışmalar yapmıştır. Matematik alanında kat sayıların birbirini izleme kuralını bulmuştur.


Astronomi ve fizik alanında; Galile, Johann Kepler, Newton gibi bilim adamları yetişmiştir.


- Galile, astronomi ve fizik konularının yanında matematik alanında da çalışmalar yapmıştır. Klasik mekaniğin temellerini kurarak, astrono­mi sisteminin fiziğini ortaya koymuştur. Teleskobu, gök cisimlerini izleme yani astronomik düşünceyle kullanmıştır. "Yıldızların Habercisi" adlı eserinde, Güneş'in üzerindeki gölgelerin, Güneş'in kendi lekesi olduğunu söylemiştir. Bu­nun yanında, Batlamyus'un ortaya koymuş ol­duğu Venüs'ün devamlı olarak belli uzaklıkta olması ve hilal şeklinde görünmesi gerektiği fik­rini çürütmüştür. Venüs'ün uzaklığının ve şek­linin zamanla değiştiğini ortaya koymuştur.


- Johann Kepler, astronomi ve matematik alan­larında çalışmalar yapmıştır. Gezegenlerin, Gü­neş çevresinde yörüngeler çizerek hareket etti­ğini ortaya koymuştur.

Hiç yorum yok: