27 Mart 2013 Çarşamba

İnsan Haklari Beyannamesi 6. Sinif Sosyal Bilgiler Ders Notları

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ (1948)


İnsan haklarının uluslararası alanda ko­runmasını amaçlayan çalışmalar II. Dünya Savaşı'ndan sonra hız kazandı. 24 Ekim 1945 tarihin­de Birleşmiş Milletler kuruldu. Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulan İnsan Hakları Komisyonu’nun çalışmaları sonucunda 10 Aralık 1948 tarihinde İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kabul edil­di. Bubildirge insan haklarını uluslararası alanda korumayı amaçlayan önemli bir belgedir.


İnsan Hakları Beyannamesi'ndeki mad­delerden bazıları şunlardır:
v Her kişinin yaşama hakkı, kanun koruma­sı altındadır.
v Hiç kimse işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza ya da işleme uğratılamaz.
v Hiç kimse köle veya kul olarak tutulamaz.
v Hiç kimse zorla çalıştırılamaz ya da zorla çalışmaya bağlı tutulamaz.
v Herkesin özgürlük ve güvenlik hakkı var­dır.
v Yasal yöntemler dışında hiç kimse özgür­lüğünden yoksun bırakılamaz.
v Herkes özel ve aile yaşamına, konutuna ve yazışmasına saygı gösterilmesi hakkına sa­hiptir.
v . Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlü­ğüne sahiptir. Ancak bu özgürlük kamu güvenliği­nin ve düzeninin, genel sağlığın, genel ahlakın ya da başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için kanunda ön görülen zorunlu olan önlemlerle sınırlanabilir.

Hiç yorum yok: