2 Ocak 2013 Çarşamba

HAZIRLAYICI EĞİTİM SINAVI SORULARI VE CEVAPLARIHAZIRLAYICI EĞİTİM SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI


1. Türk Millî Eğitim Sistemi’ni düzenleyen kanun aşağıdakilerden hangisidir?
a. 625 sayılı kanun
b. 222 sayılı kanun
c. 3739 sayılı kanun
d. 1739 sayılı kanun


2. Hangisi Aday memurların yetiştirilmesinde uygulanan hizmet içi eğitim programlarından biri değildir?
a. Temel Eğitim Programı
b. Rehberlik Eğitim Programı
c. Uygulamalı Eğitim Programı
d. Hazırlayıcı Eğitim Programı


3. “Eğitim kurumları dilleri, cinsiyet ve din ayrımı gözetmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınmaz” ilkesi Türk Millî Eğitimi’nin temel ilkelerinden hangisidir?
a. Karma Eğitim ilkesi
b. Bilimsellik İlkesi
c. Laiklik ilkesi
d. Süreklilik ilkesi


4. “Fertler eğitim süresince, ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlara ve okullara yöneltilerek yetiştirilirler” ilkesi Türk Millî Eğitimi’nin temel ilkelerinden hangisidir?
a. Genellik ve Eşitlik ilkesi
b. Laiklik ilkesi
c. Yöneltme ilkesi
d. Süreklilik ilkesi


5. Aşağıdaki eğitim kurumlarından hangisi “Örgün Eğitim Kurumu”dur?
a. İlköğretim
b. Okulöncesi
c. Lise
d. Hepsi


6. 657 sayılı Devlet Memurları kanununa göre; üstün başarı belgesi alabilmek için, en az kaç tane başarı belgesi almak gerekir?
a. 1
b. 4
c. 3
d. 5


7. Halk Eğitim Kurumları aşağıdakilerden hangisidir?
a. Yaygın eğitim kurumları
b. Özel eğitim kurumları
c. Motorlu taşıt sürücüleri kursu
d. Meslek lisesi


8. Temel Eğitimin “ilköğretim” olarak düzenlenmesi ve 6-14 yaşları arasındaki öğrencilere mecburi ve 5 yıllık ilkokullar ile 3 yıllık ortaokullardan meydana getirilmesi ile ilgili değişiklik hangi yılda yapılmıştır?
a. 1923
b. 1943
c. 1973
d. 1997


9. Talim ve Terbiye Kurulu aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak görev yapar?
a. Bakana
b. Genel Müdüre
c. Müdürler Kuruluna
d. Daire Başkanına


10. Örgün ve Yaygın Eğitim kurumlarının denklik derecelerini aşağıdakilerden hangisi belirler?
a. Kültür Bakanlığı
b. Çalışma Bakanlığı
c. Millî Eğitim Bakanlığı
d. Devlet Bakanlığı


11. Aşağıdakilerden hangisi MEB’deki “Sürekli Kurullardan” değildir?
a. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
b. Müdürler Kurulu
c. Öğrenci Disiplin Kurulları
d. Millî Eğitim Şurası


12. 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre Mecburi İlköğretim Çağı hangi yaş aralığını kapsar?
a. 6-15 Yaş
b. 7-14 Yaş
c. 7-15 Yaş
d. 6-14 Yaş


13. Kadın memura doğum sonrası iznini kullandıktan sonra ilk altı ayda günde kaç saat süt izni verilir?
a. 2
b. 3
c. 1
d. 4


14. Erkek memura eşinin doğum yapması sebebiyle isteği üzerine kaç gün izin verilir?
a. 10
b. 3
c. 15
d. 7


15. Hizmeti 7 yıl olan bir devlet memurunun kullanacağı yıllık izin süresi kaç gündür?
a. 10
b. 15
c. 20
d. 30


16. Başka bir ile atanan devlet memuru eski görevinde ayrıldıktan kaç gün içinde yeni görevine başlamak zorundadır?
a. 7
b. 20
c. 3
d. 15


17. Devlet memuru işlediği bir disiplin suçundan dolayı savunması istendiğinde kaç gün süre içinde savunmasını vermesi gerekir?
a. 3
b. 7
c. 15
d. 30


18. Taşra teşkilatında görevli bir devlet memurunu görevden uzaklaştırma yetkisine hangisi sahiptir?
a. Belediye Başkanı
b. İlçe Millî Eğitim Müdürü
c. İl Millî Eğitim müdürü
d. Vali


19. İlköğretim okulları 1. Kademe öğretmenlerinin özlük haklarını ilgilendiren kanun hangisidir?
a. 1702
b. 1739
c. 4357
d. 1327


20. Göreve mazeretsiz olarak üst üste 10 gün ve daha çok devamsızlık yapan öğretmene hangi işlem yapılır?
a. Kınama cezası verilir
b. İstifa etmiş (müstafi) sayılır
c. Aylıktan kesme cezası verilir
d. Kademe ilerleme cezası


21. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı kanununa göre; “Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu” kaç üyeden oluşur?
a. 9
b. 12
c. 5
d. 8


22. İlköğretim okullarındaki 1. Kademe sınıf öğretmenlerinin haftalık ücret karşılığı ders saati aşağıdakilerden hangisidir?
a. 15
b. 10
c. 13
d. 12


23. Ortaöğretim okullarında müdür, müdür yardımcısı ve müdür başyardımcısı zorunlu kaç saat maaş karşılığı derse girer?
a. 4
b. 6
c. 15
d. 12


24. Anadolu liselerinin müdür ve müdür başyardımcısı haftada kaç saat ek ders ücreti alır?
a. 15
b. 20
c. 30
d. 25


25. Türkiye dahilindeki bütün ilmiye müesseselerini birleştiren kanun hangisidir?
a. 657 Devlet Memurları Kanunu
b. 430 Tevhid-i Tedrisat Kanunu
c. 222 İlköğretim Kanunu
d. 1739 Millî Eğitim Temel Kanunu


26. İlköğretim genel yapısını, kız ve erkek bütün Türk vatandaşlarının devletin ilköğretim kurumlarında parasız ve mecburi olduğunu amaçlayan kanun hangisidir?
a. 222
b. 1702
c. 4357
d. 657


27. Aşağıdaki hizmet sınıflarından hangisi isteğe bağlı yıllık izin kullanamaz?
a. Hizmetli
b. İşçi
c. Öğretmen
d. Teknisyen


28. Ders programına göre belli üniteleri ya da konuları hangi sıraya göre ne kadar zamanda neden ve nasıl işleyebileceğini gösteren plana ne denir?
a. Ünite Planı
b. Günlük Plan
c. Gezi Gözle Planı
d. Yıllık Plan


29. Aşağıdakilerden hangisi “Meslekten Çıkarılmayı” gerektirir?
a. Okula geç gelmek
b. İffetsizliği sabit olmak
c. Amirlerine kaba davranmak
d. Okula sarhoş gelmek


30. bir ya da birkaç ders saatinde işlenecek konunun ana çizgilerini içine alan ve önceden öğretmence hazırlanan plana be denir?
a. Gezi Planı
b. Ünite Planı
c. Yıllık Plan
d. Günlük Plan


31. 4357 sayılı kanun aşağıdakilerden hangisine uygulanır?
a. İlkokul öğretmenlerine
b. İlköğretim müfettişlerine
c. Branş öğretmenlerine
d. Hiçbirisi


32. Aşağıdakilerden hangisi Görsel-İşitsel araç kullanımının genel amaçlarından değildir?
a. Öğrenme arzusu yaratır
b. Öğretimi zenginleştirir
c. Sınıfta öğretmenin yerini alır
d. Zamandan ekonomi sağlar


33. Hangisi Türk Millî Eğitimi’nin ilkelerinden değildir?
a. Yöneltme
b. Fırsat ve İmkan Eşitliği
c. Disiplin
d. Bilimsellik


34. Hangisi Örgün Eğitim Kurumlarından değildir?
a. İlköğretim
b. Halk Eğitim
c. Ortaöğretim
d. Yükseköğretim


35. Hangi öğretim bütün vatandaşlar için zorunlu ve devlet okullarında parasızdır?
a. Yükseköğretim
b. Okul Öncesi
c. Ortaöğretim
d. İlköğretim


36. Türk Millî Eğitimi’nin genel amaçları kimleri kapsar?
a. Türk Milleti’nin bütün fertlerini
b. Sadece çocukları
c. Sadece gençleri
d. Sadece yetişkinleri


37. 3071 sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu’na göre; TBMM’ye gönderilen bir dilekçeye kaç gün içinde cevap verilmelidir?
a. 10
b. 60
c. 30
d. 15


38. Basılmış kitap ve dokümanlardan uygun görülenleri satın almak ve dağıtmak görevi hangi yardımcı birimin görevidir?
a. İşletmeler Daire Başkanlığı
b. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
c. Hizmet İçi Eğitim Daire Başkanlığı
d. Yayımlar Dairesi Başkanlığı


39. Öğretmenin 1. Disiplin amiri kimdir?
a. İlköğretim Müfettişi
b. Millî Eğitim Müdürü
c. Okul Müdürü
d. Şube Müdürü


40. Öğrenmenin gerçekleşmesinde en önemli unsur nedir?
a. Öğrenci sayısı
b. Görsel öğelerin sunumu
c. Bireysel farklılıkların tespiti
d. Sınıf düzeni


41. Öğretimde kullanılan en eski, es sık ve en etkisiz kalan yöntem hangisidir?
a. Soru-Cevap Yöntemi
b. Problem Çözme Yöntemi
c. Gösteri Yöntemi
d. Anlatım Yöntemi


42. 1702 sayılı İlk ve Orta Öğretim Öğretmenlerinin Terfi ve Tecziyelerine göre; öğrencisini dövdüğü belgelenen öğretmen hangi ceza ile tecziye edilir?
a. Maaş kesilmesi
b. Kınama
c. Uyarı
d. Meslekten atma


43. Memura isteği üzerine kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde kaç gün izin verilir?
a. 2
b. 3
c. 5
d. 7


44. İlk atama suretiyle atamalarda tebliğ tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde göreve başlanmış olması gerekir?
a. 10
b. 7
c. 15
d. 30


45. Tek hekim tarafından memur göreve başlamadan kısım kısım veya bütün olarak en çok kaç güne kadar rapor alabilir?
a. 15
b. 10
c. 20
d. 30


46. Atamalarda hangisi özür grubu içerisinde yer almaz?
a. Hizmet yıllı
b. Eş durumu
c. Sağlık durumu
d. Eğitim durumu


47. Aşağıdakilerden hangisi devlet memurunun sorumlulukları içerisinde yer almaz?
a. Sadakat
b. Davranış ve İş birliği
c. Tarafsızlık ve Devletine Bağlılık
d. Müracaat ve Şikayet


48. Disiplin soruşturması gereği görevden uzaklaştırılan (açığa alınan) memur soruşturma sonuçlanmamış ise en fazla kaç ay ile açıkta tutulabilir?
a. 6
b. 3
c. 12
d. 8


49. Bakanın amaç ve politikalarına, mevzuat hükümlerine uygun olarak bakan adına hangi birim yürütür?
a. Müşavir
b. Müşavir Yardımcısı
c. Müsteşar
d. Ana Hizmet Birimleri


50. MEB ana hizmet birimlerince hazırlanan programlar nereye sunulur?
a. İl Millî Eğitim Müdürlüğü
b. İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
c. Hukuk Müşavirliği d. Talim Terbiye Kurulu

1-D, 2-B, 3-A, 4-C, 5-D, 6- C, 7-A, 8-D, 9-A, 10-C, 11-C, 12-D, 13-B, 14-A, 15-C, 16-D. 17-B. 18-B, 19-C, 20- B, 21- A, 22-D, 23- B, 24-D, 25-B, 26-A, 27-C, 28-D, 29-B, 30-D, 31-A, 32-C, 33-C, 34-B, 35-D, 36-A, 37-B, 38- , 39-C, 40-C, 41-D, 42- , 43-D, 44-C, 45-C , 46-A, 47-D, 48-A , 49-C, 50-D

4 yorum:

Adsız dedi ki...

çok teşekkürler

Adsız dedi ki...

42 nin cevabı yok

Adsız dedi ki...

siteye koyanın eline sağlık teşekkür ederim.

Adsız dedi ki...

siteye yazanın eline sağlık teşekkür ederim.