6 Mart 2014 Perşembe

Reform bilim alanında ne gibi etkiler yaratmıştır?Reform bilim alanında insanların düşüncelerini özgürce paylaşmasına ve laik bir düzenle eğitimin gerçekleştirilmesine etki etmiştir. Reform hareketi ile birlikte Avrupa'da skolastik düşünce etkisini yitirmiş ve bilimsel düşünce önem kazanmıştır. Kilisenin düşünce özgürlüğü üzerindeki baskısının artmasıyla birlikte bilimsel gelişme daha da hızlanmış ve sanayi inkılabının oluşmasına olanak sağlanmıştır.Reform


Kelime anlamı düzeltme, yenileme anla­mındadır. Orta Çağ Avrupa'sında bütün dini, si­yasi ve ekonomik gücü elinde bulunduran kili­senin kendi çıkarları doğrultusunda hareket et­mesi ve bozulması sonucunda aydınlar ve hal­kın tepkisiyle Reform hareketleri başlamıştır.


Nedenleri:


- Kağıt ve matbaayla birlikte okur yazar oranı­nın artması.


- İncil'in farklı dillere çevrilmesi sonucu İncil'in asıl içeriğinin öğrenilmesi ve din adamlarına olan güvenin azalması.


- Kilisenin Endülüjans yetkisini kullanarak zen­ginleşmesi ve halkın bu gelişmelere tepkisi.


- Rönesans hareketleriyle birlikte düşünce öz­gürlüğünün oluşması.
UYARI: Reform hareketleri, Martin Luther öncülü­ğünde Almanya'da ortaya çıkmıştır.
• Martin Luther kilisenin uygulamalarına karşı çıkmıştır. Buna karşılık kilise, Martin Lut-her'i dinden çıkarmış ve ölüme mahkum etmiş­tir. Almanya'daki bazı prensler tarafından koru­nan Martin Luther, İncil'i Latince'den Almanca-'ya çevirmiştir. Martin Luther, Katolik kilisesine karşı, Protestanlık mezhebini kurmuştur.
UYARI: Protestanlık mezhebi 1555 Ogsburg Ant­laşması ile Almanya'da tanınmıştır.

UYARI: Fransa'da başlayan Reform hareketleri sonucu Kalvenizm 1598'de Nant Fermanı ile serbest bırakılmıştır.
Sonuçları:
- Avrupa'da yeni mezhepler ortaya çıkarak mezhep birliği bozulmuştur.
- Katolik kilisesine ve din adamlarına olan gü­ven azalmıştır.
- Kilisenin elinde bulunan eğitim sistemi laik bir şekle dönüştürülmüştür.
- Kilisenin elinde bulunan topraklar, mallar halk tarafından paylaşılmıştır.
- Bilimsel çalışmalar önündeki en büyük engel olan kiliseler, eski önemini kaybetmiştir.
UYARI: Osmanlı Devleti Reform hareketlerinden etkilenmemiştir. Çünkü Osmanlı toprakları içerisinde yaşayan bütün vatandaşlara din ve vicdan özgürlüğü tanınmıştı. Bunun yanında Reformla birlikte, Avrupa'nın mezhep birliği­nin bozulması ve mezhep çatışmalarının baş­laması Osmanlı'nın Balkanlarda ilerleyişini kolaylaştırmıştır.
• XV. ve XVI. yy'larda meydana gelen Rönesans, Reform hareketleri Avrupa'da Ay­dınlanma Çağını başlatarak, bilim, sanat ve kültür alanında gelişmeler yaşanmasında etkili olmuştur.

Hiç yorum yok: