11 Mart 2014 Salı

Hz peygamberin savaşları nelerdir sonuçları nelerdir?

HZ. PEYGAMBER`İN SAVAŞLARI

Bedir SAVAŞI (624)

Nedenleri:

1. Müslümanların şam ticaret yolunu tehtid edmeleri

2. Müslümanların Mekke`de yağmalanan mallarına karşılık Suriye`den , Mekke `ye gitmekte olan Ebüsüfyan yönetimindeki Ticaret kervanı ele geçirmek istemeleri.

Sonuçları:

1. Müslümanların ilk savaşı ve ilk zaferi , Şam ticaret yolu kısmen müslümanların eline geçmiştir.

2. Medine`deki Yahudilerin bir kısmı Mekkelilerle iş birliği yaptığı için Hz. Muahmmed tarafından Medine `den çıkarılmıştır.

3. Müslümaların morali ve gücü arttı.

4. Müslümanlar bol miktarda ganimet elde ettiler.

*İslam savaşı hukukunun esasını teşkil eder.

Ganimetlerin beşte biri devlet hazinesi için ayrıldı, kalanı savaşlara taksim edildi. Bu esas, sonraki islam devletlerinde de uygulanmıştır.

Uhud SAVAŞI (625)

Nedenleri:

1.Müşriklerin Bedir mağlubiyetinin intikamını almak.

2.Müslümanların daha fazla güçlenmelerini önlemek ve şam ticaret yolunun emniyetini sağlamak istemeleri bu savaşın sebebidir.

3.Medine`den çıkarılan yahudilerin savaşa teşvik etmesi.

Sonuçları:

1. Mekkelilerin savaşı kazandılar.

2. Hz. Muhammed`e iteatin önemi anlaışdı.

3. Hz. Muhammed yaralandı , müslümanlar mağlup oldular.**__! Uhud savaşı Müslümanların ilk yenilgisidir. Bu savaştan sonra, Medine Sözleşmesini bozdukları için Beni Nadir Yahudileri Medine`den uzaklaştırmışlardır. Bunlar heybere giderek yerleşmişlerdir.

Hendek SAVAŞI (627)
Nedenleri:

Uhud savaşında umduklarını bulamayan Mekkeliler, Müslümanları tamamen ortadan kaldırmak için Medine üzerine doğru hareket ettiler. Şehrin savunmasız yönü Selman-ı Farisi adındaki İranlı bir müslümanın teklifi üzerine hendekle çevrildi.

Sonuçları:

1. Savaş müslümanlar tarafından kazanılmıştır.

2. Mekkeliler`in müslümanlar üzerine düzenledikleri son saldırı olmuştur.

3. Bu savaştan sonra mekkeliler savunmaya, Müslümanlar taaruza geçmişlerdir.

Hudeybiye ANTLAŞMASI (628)


Müslümanlar hac yapmak için 1500 kişilik topluluk ile Mekke`ye doğru hareket ettiler. Bunu savaş olarak değerlendiren Mekke ise savaşa hazırlıklı idi. Mekke yakınlarında Hudeybiye denilen yerde iki taraf görüşmeler sonunda antlaşmaya vardılar. ( Zira müslümanların bir barış ortamına ihtiyaçları vardı.) Bunu Hedeybiye Antlaşması denir.(628) Görünüşte Antlaşma maddelerinin bazıları Müslümanların aleyhindedir.

Bunlar:

1. Her iki taraf 10 yıl boyunca birbirleriyle savaş yapmayacak.

2. Bu yıl hac olmayacak , ertesi yıl Müslümanlar hac edebilecek , Mekkeliler hac sırasında 3 gün şehri boşaltacaklardır.

3. Müslümanlarla Mekkelilerin istedikleri kabileler ile ittifak yapabilecekler.

4. Reşid olmadan islamiyeti seçen Mekkeliler Medine`ye alınmayacak , Mekke`ye iade edileceklerdir.

5. Medine`den Mekke`ye geri dönmek isteyenlere Medine İslam Devleti karışmayacak.

6. Hiç kimsenin canına ve malına zarar verilmeyecek himayeleri altında bulunan kabilelere askeri yardım yapılmayacaktır.Sonuçları:

1. Müslümanların siyasi bir varlık olarak imzaladıkları ilk antlaşmadır.

2. Kureyşliler müslümanların bir güç olarak resmen bu bölge ile tanıdılar.

3. İlk bakışta müslümanların aleyhinde görünüyorsa da daha sonra elihe döndü.

4. Müslümanlar güney sınırlarını güvence altına aldılar.

5. Mekke`nin önde gelen komutan ve siyasi liderlerrri silam dinine girdiler.

6. Her iki tarafın eşit haklara sahip olduğu bu belgeyle ortaya çıktı.

7. Taraflar arasındaki sert düşmanca tavırlar yumuşamış, sosyal ve ticari ilişkiler artmıştır.

8. Hudeybiye , Müslümanların askeri başarılarının en açık bir yazılı belgesi olmuştur.Hayber`in Fethi (629) –(Hayber Kalesi)

Hayber Yahudileri Mekkelilerle iş birliği yaparak Müslümanlar için devamlı bir tehlike oluşturuyorlardı.Hz. Peygamber bu tehlikeden kurtulmak için hemen harekete geçti ve beraberindeki bin beş yüz Müslümanla Hayber Kalesini Kuşattı.

Hayberliler Hz. Peygamber`in hızlı hareketi nedeniyle kuşatma için hazırlık yapamamışlardı. Bu yüzden daha fazla direnmeden teslim oldular. Sonuçta Hz. Peygamber tarımdan elde ettikleri ürünlerin yarısını vermeleri şartıyla Yahudilere topraklarını geri verdi.(629).

Hz. Peygamber ve Müslüman Hudeybiye`den bir yıl sonra , antlaşmanın tanıdığı hakka dayanarak Kâbe`yi ve Mekke`yi ziyaret ettiler.

Mute SAVAŞI (629)

Nedenleri:

1. Bizans`a bağlı Gassani kralının islam elçisinin öldürmesi

2. Müslümanlardan oluşan bir keşif kolunun pusuya düşürülmesi.

Sonuçları:

1.Her iki tarafta savaşta üstünlük sağlayamadı.

Önemi: Mute savaşı Bizans İmparatorluğu ile Müslümanlar arasında ilk savaştır.

Mekke`nin Fethi (630)
Bir süre sonra Mekkeliler iki kabile arasındaki mücadele taraf tutarak Hudeybiye Antlaşmasına uymadılar. Hz. Peygamber bu durumda , bir sefer için hazırlıklara başladı. Mekke civarındaki dağların arkasında ordugâhını kurduğu zaman on bin kişilik bir kuvveti vardı. Mekkeliler ordugâh kuruluna kadar müslümanların hareketinden haberdar olmamışlardı.

Bu arada Mekke`nin en büyük reisi Ebu Süfyan müslüman keşif birliklerinin eline esir düştü. Hz. Peygamber müslüman olan Ebu Süfyan`ı ertesi günü serbest bıraktı. Bu sırada müslüman ordusu dört yönden Mekke`ye girmeye başladı. Ayrıca Ebu Süfyan , müslüman ordusunun büyüklüğünü anlatarak direnmenin faydasız olduğunu Mekkeliler`e söylemişti. Böylece Mekkeliler savaşmadan müslümanlara itaat ettiler.

Hz. Pegamber şehre girdikten sonra Kâbe`ye gitti ve orada putları kırdırdı. Düşmanları ve eski Hemşerilerine büyük bir alçak gönüllülükle konuşarak " Hepiniz Hürsünüz " dedi. Bu sözlerin Mekkeliler üzerinde büyük etkisi oldu. Kendiliklerinden islam dinini kabul ettiler.Huneyn SAVAŞI ve Taif SEFERİ (630)

Nedeni:

Putperestler, müslümanlara karşı Taiflilerle birleşerek Huneyn denilen yerde toplanmışlardı. Üzerlerine yürüyen İslam ordusuna yenilerek Taif `e sığındılar. Ancak Taif alınamadı. Taifliler 631 yılında müslümanlığı kabul ettiler.

Sonucu:

Hicaz başta olmak üzere Arabistan`ın büyük bir kısmı İslam dinine girdi. Hz. Muhammed müslüman olmayan Araplarla son mücadelesini yapmıştır.

Huneyn Zaferi, Mekke`nin fethini tamamlayıcı bir özellik gösterir.Tebük SEFERİ (631)

Bir Bizans ordusunun müslümanlar üzerine yürüdüğü haberi duyulunca Hz. Peygamber büyük bir ordu ile Suriye üzerine sefere çıktı. Haberin asılsız olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine geri dönüldü. Bölgedeki bazı kabileler (Gassanilerin büyük bir kısmı) müslüman oldular.**__! Tebük seferi Arabistan dışına yapılan ilk seferdir. Tebük seferi müslümanların Bizans üzerine sefer yapacak kadar kuvvetli olduğunu göstermektedir.Bu sefer Hz. Peygamber`in son seferidir. Veba salgını olduğundan Suriye`ye gidilmekten vazgeçilmiştir. Bu durum tarihte ilk karantina sisteminin uygulanmasıdır.

Hiç yorum yok: