23 Ocak 2014 Perşembe

Milli kültür değerlerimiz nelerdir, kısaca açıklamasıMilli Kültür Öğeleri yada Unsurları

Sanat (Müzik, Edebiyat, vb.)
Dil
Din
Güzel Sanatlar (Resim, Heykel vd.)
Felsefe
Temel Bilimler (Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji)
Sosyal Bilimler (Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji vd.)
Teknoloji
MimariSanat, en kaba anlamıyla, yaratıcılığın ve/veya hayal gücünün ifadesi olarak anlaşılır. Sanat bir etkinliğin gerçekleştirilmesi veya belli bir işin yapılmasıyla ilgili yöntem, bilgi ve kuralla­rın tümü. Aynı zamanda sanat nir işi belli bir estetik duyguyu yansıtacak bir biçimde gerçekleştirme tarzı. Doğada olmayan bir şeyi yaratma ama­cına yönelmiş rasyonel faaliyet. 

Dil, bir yaklaşıma göre, düşüncelerin, sözcük haline getirilmiş sesler aracılığıyla anlatılmasıdır. Ama bu tanım düşünce öğesine fazla ağırlık vermektedir.Dil, düşünce dışında kalan,  bilinçsiz varlık alanlarını, duyguları, düşleri de kapsar.

Din, insanın kutsal saydığı gerçeklikle ilişkisi; bu ilişkinin çerçevesini oluşturan inançlar, öğretiler,
değer yargılan, davranış kuralları, tapınma biçimleri ve kurumsal yapılar. Dinlerin temelini oluşturan kutsal gerçekliğin doğaüstü ya da kişileşmiş bir varlık, bu anlamda bir "tanrı" biçiminde tasarımlanması zorunlu değildir; bu tür bir "tanrı" kavramını bütünüyle ya da büyük ölçüde dışlayan dinler de vardır. Dolayısıyla din kavramı, insanın Tanrı'yla ya da tanrılarla ilişkisinden çok daha geniş kapsamlıdır.
Güzel sanatlar, güzellik ve zevkle ilgilenen sanatlar için kullanılır.
Felsefe, varlık, anlam ve öz sorunlarının eleştirel bir yaklaşımla araştırılmasına ve varılan sonuçların sistemli bir biçimde ortaya konmasına yönelik düşünsel  etkinlik.Eski Yunan kültüründen doğmuş, uygarlık tarihinde merkezî bir yer tutmuştur.Yunanca philosophia (philia, "sevgi" ve sophia "bilgelik") sözcüğünden gelir. Filozof (phi-lisophos) sözcüğünü, "şeylerin yapısını araştıran kişi" anlamında ilk kullanan
Herakleitostur.Platonun öğrencilerinden Herakleides Pontikos bu sözcüğü ilk kez Pythagoras''ın kendisi için kullandığını söylemişse de bu bilgi fazla güvenilir değildir.
Matematik, fizik, kimya ve biyoloji`yi kapsayan bilimler topluluğuna temel bilimler denir. Diğer bilim dallarına `temel` oluşturdukları için bu adla anılırlar.

Sosyal Bilimler (Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji vd.)Sosyal bilimler  alanında verilmiş eserler.
Teknoloji:teknoloji alanında yapılmış çalışmalar.
Mimari:Eskiden kalma mimari eserlerin tamamıHiç yorum yok: