30 Aralık 2013 Pazartesi

Siyasi güç nedir?Konu anlatımı

Bir devletin milli hedeflerine erişmek, erişilenleri koruyup geliştirmek ve milli menfaat sağlamak amacıyla kullandığı siyasi kuvvetlerin toplam verimidir.
SİYASİ GÜÇ :
Siyaset genel anlamıyla; devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıdır.
Öyleyse siyasi gücü şöyle tanımlayabiliriz; bir devletin, milli hedeflerine erişmek, erişilenleri korumak, geliştirmek ve milli menfaat sağlamak amacıyla kullandığı siyasi kuvvetlerinin toplam verimidir.
Bu tanım ışığında, bir devletin siyasi güç unsurunun kapsamı şu şekilde sıralanabilir;
İç politikasının, devlet yapısına, milletin özelliklerine ve çağın gereklerine uygun olmalıdır.
Dış siyasi faaliyet ve ilişkileri milli mefaatlerine uygun olmalıdır.
Üyesi bulunduğu veya kabul ettiği uluslararası anlaşma, ittifak ve kuruluşlardaki durum ve konumu,
Diplomatik alandaki hareket kabiliyeti ve uluslararası itibarı yüksek olmalıdır.
Hükümetin, siyasetçilerin ve diplomatların, karakter ve nitelikleri milli menfaatleri geliştirici yönde olmalıdır.
Hukuk sisteminin yeterlilik ve etkinliği,
Devletin yönetim biçimi ve etkinliği
Bu unsurlar çerçevesinde SİYASİ GÜÇ’ ü, “iç siyasi güç” ve “dış siyasi güç” olarak iki bölümde incelememiz mümkündür.

a. İç Siyasi Güç:
İç siyasi güç, bir bakıma devletin yapısal gücüdür. Devletin bütün organ ve mekanizmaları, bu yapıya göre biçimlenir ve çalışırlar.
İç siyasi güç için en önemli etkenler, “anayasa ve yasalar” ve “siyasi iktidar” dır.
a. Anayasa ve yasalar:
Anayasa ve yasalar, iç siyasi gücün temeli ve çatısını oluştururlar.
Devletin biçimi, yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin durumu ve dengeleri, siyasi iktidarın oluşum ve değişim yöntemleri, devletin ve milletin bir sosyo-politik varlık olarak yaşaması ile ilgili tüm temel esaslar, uygulama biçimleri ve bunlara aykırı hareket edenlere karşı uygulanacak yaptırım ve cezalar bu kapsamdadır.
Anayasa ve yasalar; milletin karakterine, genel düzeyine uygun, çağdaş toplumun isteklerini karşılayabilen, akılcı ve gerçekçi nitelikler taşıdıkları ve uygulanabilir oldukları takdirde devletin çatısı sağlamdır.
b. Siyasi iktidar:
Siyasi iktidar, milli iradenin olduğu kadar, milli karakterin, milli vicdanın, milli onurun, kısaca, milletin kimliği ve soyluluğunun da temsilcisidir.
Ayrıca yasamızdan;
Madde 58-
Siyasi İktidar, kanunun belirttiği esaslar içerisinde, millet çoğunluğunu temsil eden siyasi parti*nin veya partilerin göreve başlamasıyla oluşur. Siyasi İktidar millete karşı taahhütlerini gerçekleştirme ve devlet işlerini yürütme sorumluluğunu, milletten aldığı yüksek güç ve yetkiye dayanarak yerine getirir ve yalnız millete karşı sorumlu olur.
Siyasi iktidar, günlük yönetimden ve öngörülebilen geleceğin yapımından olduğu kadar, milletin tarihinden de sorumludur.
Bir devletin, milleti ve ülkesiyle güçlü olabilmesi için her şeyden önce “iç barışın” sağlanıp sürdürülmesi gerekir.
İç barış, toplumun ve dolayısıyla devletin sağlığı demektir. İç barışın bozulması halinde, hastalık başlar ve önlem alınmazsa devleti yıkıma götürür. İç barış, iç siyasi gücün etkinlik ve yeterliliği ile sağlanabilir. Ve bunun asli uygulayıcısı ve sorumlusu siyasi iktidardır.
Siyasi iktidar bu görevini yapabilmek için şu esaslara uygun hareket etmelidir;
Yasaları tarafsız ve tavizsiz uygulamalı
Ayrıştırıcı değil birleştirici olmalı
İç dengeleri sağlamak için, siyasi, etnik ve gelişim farklılıklarını, yasal, insani, gerçekçi ve yapıcı uygulamalarla azaltıp, ortadan kaldırmalı
Milli kaynakları, milletin tümünün yararlanacağı biçimde değerlendirmeli,
Devletin temel kurumlarını, denge ve uyum içinde geliştirip güçlendirmeli,
Söylemleri, görüntüsü, tutum ve icraatları ile devletin varoluş nedenine uygun hareket etmeli
Siyasi iktidar aslında, “milli gücü” sevk ve idare etmek demektir. Bunun başlıca işlevlerinden biri de milli gücün unsurları arasında, dengeyi ve işbirliğini en uygun biçimde düzenleyip sürdürülebilirliğini sağlamaktır. 

Hiç yorum yok: