20 Aralık 2013 Cuma

Kaynaştırma harflerine örnekler

Ses türemesi yaratan başlıca durumlar:


a) Ünlüyle biten sözcüklere, ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde, Türkçe sözcüklerde iki ünlü yan yana gelemeyeceği için bu ünlülerin arasına “y,ş,s,n” ünsüzlerinden uygun olan biri gelir. Bu ses türemesine kaynaştırma da denir.

Örnek :

oku-y-an okuyan

baba-s-ı babası

yedi-ş-er yedişer

elma-n-ın elmanın

b) Yardımcı eylemle yapılan bileşik eylemlerde ad soylu sözcükte ses türemesi görülür.

Örnek : his etmek hissetmek

red etmek reddetmek

Bu sözcüklere ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde sözcüklerde aynı türeme ortaya çıkar.

Örnek :

af-ı affı

had-i haddi

c) Kimi sözcükler pekiştirilirken ses türemesi meydana gelir.

Örnek : yalnız yap-a-yalnız

sağlam sap-a-sağlam

dar-a-cık daracık

bir-i-cik biricik

Hiç yorum yok: