4 Aralık 2013 Çarşamba

Bibliyografik künye nedir, örneklerle nasıl yazılır?

 Bibliyografik künye nedir, örneklerle nasıl yazılır?


Bir kaynaktaki bilgileri, nereden alındığını belirtmeksizin kullanmak bilgi hırsızlığıdır (plagiarism). Bu durumdan kaçınmak için, ödev hazırlarken kullanılan kaynakların mutlaka belirtilmesi gerekir. Faydalanılan kaynakların listesine bibliyografya (kaynakça) adı verilir. Bibliyografya ödevin sonuna eklenir.
Ödev yaparken yararlanılan her kaynak için bir bibliyografya kartı hazırlanır. Kaynaklarla ilgili bilgilerin yazıldığı bu kartlar, ödev bittiğinde bir araya getirilir. Böylece kullanılan kaynakların tam bir listesi elde edilmiş olur.
Aşağıda, kitap için hazırlanmış bibliyografya kartı örneği verilmiştir:

Bibliyografya kartları hazırlandıktan sonra sırasıyla şu işlemler yapılır:
1. Kartlar alfabetik sıraya konur. Alfabetik sıralamada İngilizcedeki ‘a’, ‘an’, ‘the’ dikkate alınmaz.
2. Kartlar numaralanır. Numaralar kartların sağ üst köşesine yazılır.
Not Kartları
Bibliyografya kartlarında sadece kaynakla ilgili kimlik bilgileri bulunur. Kaynaklardan elde edilen önemli bilgilerin de unutulmaması için bir yere kaydedilmesi gerekir. Not kartları bu amaçla kullanılır. Bir ödevi hazırlarken çok sayıda kaynağa başvurulur. Not kartları, hangi kaynakta ne tür bilgi bulduğunuzu hatırlamanıza yardımcı olur. Her kaynak için bir not kartı hazırlanır. Duruma göre bir kaynak için birden fazla kart kullanılabilir.
Aşağıda makale için hazırlanmış bibliyografya kartı ve not kartı örnekleri görülmektedir:
Bibliyografya Kartı

Not Kartı

Not kartları hazırlanırken şunlara dikkat edilir:
• Not kartları da tıpkı bibliyografya kartlarında olduğu gibi numaralanır. Not kartının numarası, ait olduğu bibliyografya kartının numarasının yanına yazılır (1-1), (1-2), (1-3)…
• Not kartlarına kaynaktan alınan bilgiler yazılır. Bu bilgiler kaynaktan aynen alınabileceği gibi özet olarak da alınabilir. Kaynaklardan aynen alınan cümleler tırnak işareti içinde verilir (” ”). Kaynaktan alınan bilginin yanına hangi sayfadan alındığı da not edilir.

3) Bibliyografya (bibliography): Bibliyografya, araştırma raporumuzu hazırlarken faydalandığımız tüm kaynakları içeren listedir.
Bibliyografya, araştırma raporumuzu hazırlarken faydalandığımız tüm kaynakları içeren listedir. Bir başka deyişle, bibliyografya kartlarımızdaki bilginin alfabetik düzene sokulmuş tam bir listesidir. Ödevin/raporun sonuna eklenir.
Bibliyografya hazırlanırken şu adımlar izlenir:
1. Sayfanın başına ‘bibliyografya’ başlığı yazılır.
2. Bibliyografya kartları alfabetik düzene sokulur. Ödevde/raporda kullanılan her kaynağın bir kartı olduğundan emin olmamız gerekir.
3. Kartlardaki bilgiler birer satır arayla listelenir.
Örnek:

4) Bibliyografik künye (reference): Bilgi sağladığımız kaynak hakkında ayrıntılı bilgidir.
Bibliyografya (bibliography): Kullandığımız tüm kaynakların listesidir. Diğer bir deyişle, bibliyografik künyelerden oluşan bir listedir. Kaynakça adı da verilir.

Bibliyografik künye örnekleri.
KİTAPLAR
Bibliyografik Künye

Pepin, Ronald E. Literature of Satire in the Twelfth Century. Lewiston: Edwin
Mellen Press, 1988.

Yazarın soyadı, Yazarın adı. Kitap Adı.
Yayın Yeri: Yayınlayan, Yayın tarihi.

Yazar adındaki ünvanları (Ph.D., Sir, vb.) kullanmayın. Eğer kitapta yayın tarihi ile
ilgili bir bilgi yoksa telif hakkı alındığı tarihi kullanın.

Metin İçinde Gösterme

According to Pepin, virtually anyone could find himself the object of satirical
writing in the twelfth century (18).

Gönderme yaparken, kullandığımız kaynağın sadece yazarının soyadını ve sayfa sayısını veririz.
Eğer, yazarın adı ifadede geçiyorsa sadece sayfa sayısı ayraç içinde verilir.

Bibliyografik Künye

Anzaldua, Gloria. Borderlands/La Frontera: The New Mestiza. San Francisco:
Spinsters/ Aunt Lute, 1987.

Metin İçinde Gösterme

“In defiance of the Aztec rulers, the macehvales (the common people) continued
to worship fertility and agricultural female deities” (Anzaldua 33).

Yazarın adı kullandığımız ifadenin bir parçası değilse hem yazarın soyadı
hem de sayfa sayısı ayraç içinde verilir.

İki yada Daha Fazla Yazarı Olan Kitaplar

İki ya da üç yazarı olan kitapların bibliyografik künyesini verirken
ilk yazarın soyadı, adı daha sonra diğer yazarların adı soyadı yazılır.

Bibliyografik Künye

Metheny, N.M., and W. D. Snively. Nurses’ Handbook of Fluid Balance. Philadelphia:
Lippincott, 1967.

Jones, V.S., M.E. Eakle, and C.W. Foerster. A History of Newspapers. Cambridge,
Eng.: Cambridge UP, 1987.

İlk yazarın soyadı, adı, and İkinci yazarın adı soyadı, and Üçüncü yazarın adı soyadı.
Kitap adı.Yayın yeri: Yayınlayan, Yayın tarihi.

Metin İçinde Gösterme

The ph balance is critical in body-fluid crisis control (Metheny and Snively 15).

Üçten Fazla Yazarı Olan Kitaplar

Üçten fazla yazarı olan kitapların bibliyografik künyesini verirken,
ya ilk yazarın soyadı, adı yazılır.Diğer yazarlar için “et al.” ,
Türkçe kaynaklar içinde “ve diğerleri” kısaltması kullanılır. Ya da bütün
yazarların adı ve soyadı sırasıyla yazılır.

Bibliyografik Künye

Shields, J., et al. The History of English Alley. Hartford: Merganser Press,
1997.
ya da

Shields, J., Darling, C.W., Villa, V.B., and Farbman, E. The History of English Alley.
Hartford: Merganser Press, 2000.

Metin İçinde Gösterme
During the late 1990s, what was already known as English Alley also became known as a hotbed of byzantine intrigue (Shields et al. 170).

Dergiler, Magazinler ve Gazeteler
Bilimsel Dergilerde Yer Alan Makaleler

Bilimsel dergilerde hem cilt sayısı hem de yayın sayısı varsa 13.3-4 gibi 13 cilt sayısını 3-4′de 3.ve 4. sayıların beraber çıktığını ifade edr. Bazen Bilimsel dergilerde cilt sayısı olmaz sadece yayın sayısı olur. Bu durumda sadece yayın saysısı verilir.

Bibliyografik Künye

Barthelme, Frederick. “Architecture.” Kansas Quarterly 13.3-4 (1981) :77-80.

Hallin, Daniel C. “Sound Bite News: Television Coverage of Electronics, 1968-1988.”
Journal of Communication 42.2 (1992): 5-24.

Bowering, George. “Baseball and the Canadian Imagination.” Canadian Literature
108 (1986): 115-24.

Lajolo, Marissa. “The Female Reader on Trial.” Brasil 14(1995): 61-81.

Yazar soyadı, adı. “Makalenin adı.” Derginin adı Cilt sayısı.Sayısı (Yayın tarihi):
Sayfa sayısı aralığı

Metin İçinde Gösterme

Between 1968 and 1988, television coverage of presidental elections
changed dramatically ( Barthelme 5).

Magazinlerde Yer Alan Makaleler

Bibliyografik Künye

Eğer magazin haftalık veya iki haftada bir yayınlanıyorsa, yayın tarihi
gün, ay, yıl olarak yazılır.

Armstrong, Larry, dori Jones Yang, and Alice Cuneo. “The Learning
Revolution: Technologyis Reshaping Education–at Home and at School.”
Business Week 28 Feb. 1994: 80-88.

Mehta, Pratap Bhanu. “Exploding Myths.” New Republic 6 June 1998: 17-19.

Eğer magazin aylık veya iki aylık yayınlanıyorsa ay ve yıl yazılır.

Amelar, sarah. “Restoration on 42nd Street.” Architecture Mar. 1998:146-50.

Csikszentmihalyi, Mihaly. “The Creative Personality.” Psychology Today
July,Aug. 1996 : 36-40.

Gazete Makaleleri

Gazete adında bulunan “A, An, The ” gibi article dikkate alınmaz.
Gazetelerde sayfa sayıları A, B, C, D gibi harflerle belirtilir.

Bibliyografik Künye

Lohr, Steve. “Now Playing: Babes in Cyberspace.” New York Times 3 Apr. 1998,
late ed.: C1+.

Manning, Anita. “Curriculum Battles from Left and Right.” USA Today
2 Mar. 1994: 5D.

GENEL MÜRACAT KAYNAKLARI (DANIŞMA KAYNAKLARI)[Ansiklopedi, Sözlük vs]
Eğer makalenin yazarı biliniyorsa yazarın soyadı ve adı ile başlanır. Bilinmiyorsa makalenin adı ile giriş yapılır. Sözlükler alfabetik olarak düzenlendikleri için metin içinde sözlüklere gönderme yaparken sayfa numarasını vermeye gerek yoktur.

Bibliyografik Künye

Feinberg, Joe. “Freedom and Behavior Control.” Encyclopedia of Bioethics,
Ed. Warren T. Reich. 4 vols. New York: Free Press, 1992.

“From OED to OAD.” Oxford American Dictionary. 1980.

“Massolo, Arthur James.” Who’s Who in America. 48th ed. 1994.

“Money.” Compton’s Precyclopedia. 1977 ed.

Raju, P.T. “Religious Existentialism.” An Encyclopedia of Religion. Ed.
Vergilius T.A. Ferm. 3 vols. Oxford: Oxford UP, 1968.

“Sybarite.” The Oxford English Dictinary. 2nd ed. 1989.

“Tibia.” Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary. Electronic ed., version
1.5, 1996.

Metin İçinde Gösterme

Massolo was largely responsible for First Chicago’s initial strong position in Malaysian banking (“Massolo”).

Shells were used as currency in many Mediterranean countries in the pre-Christian era (“Money”).

CD-ROM, Disket, Manyetik Teyp
Braunmuller, A.R., ed. Macbeth. By William Shakespeare. CD-ROM. New York:
Voyager, 1994.

English Poetry Full-Text Database. Magnetic tape. Rel. 2. Cambridge, Eng.:
Chadwyck-Healey, 1993.

Thiesmeyer, Elaine C., and John E. Thiesmeyer. Editor: A System for
Checking Usage, Mechanics, Vocabulary, and Structure. Diskette.
Vers. 5.2. New York: MLA, 1996.

Yazarın soyadı, adı (Editör, hazırlayan, vb.).Yayının adı. Yayın türü (CD-ROM, Disket,
Manyetik teyp, vb.). Edisyon, version, vb. Yayın yeri: Yayınlayan, Yayın tarihi.

Elektronik, Çevrimiçi Kaynaklar
Bilimsel Projeler veya Veritabanları

Britannica Online. Vers. 98.2. Apr. 1998. Encyclopedia Britannica.
8 May 1998 .

The Cindrella Project. Ed. Michael N. Salda. Vers. 1.1. Dec. 1997.
De Grummond Children’s Lit. Research Collection, U of Southern
Mississippi. 15 Apr. 1998
cindrella/cindrella.html>.

Proje veya veritabanından alınan bir doküman için de bibliyografik künye
aşağıdaki gibi verilir.

“Symbiosis.” UCMP Glossary. Ed. Allen Collins et al. Oct. 1995. U of
California Museum of Paleontology, Berkeley. 19 June 1998
.

Koleksiyon veya Antoloji Denemesi veya Makalesi
Bibliyografik Künye

Hennessy, Margot C. “Listening to the Secret Mother: Reading J.E.Wideman’s
Brothers and Keepers.” American Women’s Autobiography: Fea(s)ts of Memory.
Ed. Margo Culley. Madison, WI: U. Wisconsin Press, 1992. 302-314.

Yazarın soyadı, adı. “Makalenin adı”. Antolojinin adı.
Ed. Adı Soyadı. yayın yeri:Yayınlayan,Yayın tarihi.
Sayfa sayısı aralığı.

Metin İçinde Gösterme

“Wideman, like the woman autobiographer, has to investigate the silences of culture in order to inscribe the story of his people” (Hennessy 306).

Makale/Tez Özleri
Öz (Abstract), makale ya da tez hakkında bilgi veren kısa bir özdür.Özlerde genellikle makale ya da teze ulaşmadan önce bakılması gereken, makale ya da tez hakkında kısaca yeterli bilgi veren kaynaklardır.
Bibliyografik Künye

Tez Özleri:
Darling, Charles W. “Giver of Due Regard: The Poetry of Richard Wilbur.” Diss.
U. of CT, 1977. DAI 38 (1978): 1210A.

Makale Özleri:
Garrett, Anne W. “In Vitro Ocular Alternatives.” Drug & Cosmetic Industry 9
160 (1995): 344-353. Abstract. Journal of International Business Studies 26 (1997):
item (BWBA)97030352.

Leach, Joan, and Julia M. Rosa. “Stress in Nursing Education in the Community College.”
International Journal of Nursing Education 14 (1996): 124-78. Pscyhological
Abstracts 84 (1997): item 1432.

Tezler

Eğer tez University Microfilms International (UMI)’da yayınlanmışsa
sipariş numarasınında eklenmesi gerekir:Ann Arbor: UMI, 1982. 9834456.

Bibliyografik Künye

Yayınlanmamış Tez:
Darling, Charles W. “Giver of Due Regard: The Poetry of Richard Wilbur.” Diss.
U. of CT, 1977.

Yayınlanmış Tez:
Darling, Charles W. Giver of Due Regard: The Poetry of Richard Wilbur. Diss.
U. of CT, 1977. Hartford: Merganser Press, 1979.

Metin İçinde Gösterme

Darling contends that Wilbur’s analysis of Poe’s stories and poems is critical in understanding Wilbur’s own verse (72).

Radyo, Televizyon Programları
Bibliyografik Künye

“Death and Society.” Narr. Joanne Silberner. Weekend Edition Sunday. Natl.
Public Radio. WUWM, Milwaukee. 25 Jan. 1998.

Passion. By Stephen Sondheim. Dir. James Lapine. Perf. Danna Murphy, Jere Shea,
and Marin Mazzie. Amer. Playhouse. PBS.WNET, New York. 7 Mar.1996.

“Programın bölümü.” (performers, director, narrator). Programın adı( italik veya altı
çizili).Televizyon yada radyo kanalının adı.Şehir adı. Programın yayın tarihi.

Röportajlar
Üç tür röportaj vardır.
1. Yayınlanmış veya kaydedilmiş röportaj
2. Radyo veya televizyon röportajları
3. Araştırma için Yapılan Röportajlar.
Bibliyografik Künye

Blackmun, harry. İnterview with Ted Koppel and Nina Totenberg. Nightline.
ABC.WABC, New York. 5 Apr. 1994.

Gordimer, nadine. Interview. Off-Camera: Conversations with the Makers of
Prime-Time Television. By Richard Levinson and William Link. New York:
Plume-NAL, 1986. 72-86.

Pei, I. M. Personal interview. 22 July 1993.

Poussaint, Alvin F. Telephone interview. 10 Dec. 1990.

Devlet Yayınları
Devlet yayınlarında genellikle kurum isimleri yazar adı yerine kullanılır.
Bibliyografik Künye

Connecticut. Dept. of Higher Education. Community Colleges. Hartford: State
Publishing Office, 1999.

United States. Dept. of Education. Feral Children in American Classrooms.
Washington: GPO, 1998.

Dept. of Small Appliances. The Effect of Asbestos Use in Hair Dryers. 4 vols.
Washington: GPO, 1998.

Makale/Tez Özleri
Öz (Abstract), makale ya da tez hakkında bilgi veren kısa bir özdür.Özlerde genellikle makale ya da teze ulaşmadan önce bakılması gereken, makale ya da tez hakkında kısaca yeterli bilgi veren kaynaklardır.
Bibliyografik Künye

Tez Özleri:
Darling, Charles W. “Giver of Due Regard: The Poetry of Richard Wilbur.” Diss.
U. of CT, 1977. DAI 38 (1978): 1210A.

Makale Özleri:
Garrett, Anne W. “In Vitro Ocular Alternatives.” Drug & Cosmetic Industry 9
160 (1995): 344-353. Abstract. Journal of International Business Studies 26 (1997):
item (BWBA)97030352.

Leach, Joan, and Julia M. Rosa. “Stress in Nursing Education in the Community College.”
International Journal of Nursing Education 14 (1996): 124-78. Pscyhological
Abstracts 84 (1997): item 1432.

Tezler

Eğer tez University Microfilms International (UMI)’da yayınlanmışsa
sipariş numarasınında eklenmesi gerekir:Ann Arbor: UMI, 1982. 9834456.

Bibliyografik Künye

Yayınlanmamış Tez:
Darling, Charles W. “Giver of Due Regard: The Poetry of Richard Wilbur.” Diss.
U. of CT, 1977.

Yayınlanmış Tez:
Darling, Charles W. Giver of Due Regard: The Poetry of Richard Wilbur. Diss.
U. of CT, 1977. Hartford: Merganser Press, 1979.

Metin İçinde Gösterme

Darling contends that Wilbur’s analysis of Poe’s stories and poems is critical in understanding Wilbur’s own verse (72).

El Kitapları, Broşürler
Gufflethwaite, Edward, ed. Finding Your Way Around Nook Farm.. Hartford: Mark
Twain Press, 1996.

State-wide Council Council on Saving Connecticut for Community Colleges. Community
Colleges: Good for Connecticut, Good for You! Hartford: Capital Press, 2000.

Big Apple! New York: Doubleday, 1999.
Kitapçık ve broşürlerde genellikle yazar adı bulunmaz.
Ders ve Konuşma Notları/Metinleri
Eğer ders veya konuşmanın başlığı yoksa,hiç bir işaret kullanılmadan (Address, Lecture, Keynote Speech, Reading, etc., Adres, ders notları, konuşmanın temel fikri, okuma, vb.) notlar konulur.
Bibliyografik Künye

Darling, Charles. “The Decadence: The 1890s.” Humanities Division Lecture Series.
Capital Community College, Hartford. 12 Dec. 1996.

Scroggs, Biff G. Keynote speech. Bushnell Conf. on Dead Baseball Heroes.
Bushnell Auditorium, Hartford. 12 May 2000.

Metin İçinde Gösterme

“The gothic element of the French Symboliste movement owes much to the poets’ fascination with the stories and poems of Edgar Allan Poe” (Darling).

Sanat Eserleri
Bibliyografik Künye

Cassatt, Mary. Sara Handing a Toy to the Baby. Hill-Stead Museum, Farmington, CT.
Eakins, Thomas. The Gross Clinic. Jefferson Medical College, Philadelphia.
History of Art (2nd Ed.). By H.W. Janson. New York: Harry N. Abrams, Inc.,
1978. 778.

Rosen, George. Family. First floor lobby, Capital Community College. Hartford.

Eğer istenirse sanat eserinin yaratıldığı tarih de eser adından sonra eklenebilir.

LaVorgna, Paul. Beach at Nantucket. 1982. Charles and Marylynn Darling Collection,
Tolland, CT.

Metin İçinde Gösterme

The sculpture entitled Family, given to the college in 1991 and permanently exhibited in the college’s Woodland Street lobby, was carved from an enormous cherry tree that grew in the sculptor’s back yard (Rosen).

Şarkılar, Güfteler
Şarkı isimleri tırnak işareti içinde verilir. Albüm ya da koleksiyon isimleri ya altı çizgili olarak ya da italik yazılarak verilir.Eğer parçanın üretitildiği tarih bilinmiyorsa , “no date” anlamına gelen n.d. eklenir.
Bibliyografik Künye

Puccini, Giacomo. La Bohème. Perf. Luciano Pavarotti, Mirella Freni, Rolando Panerai,
and Elizabeth Harwood. Berliner Philharmoniker and Chor der Deutschen Oper
Berlin. Cond. Herbert von Karajan. Rec. Oct. 1972. London. 1987.

Simon, Paul. “Me and Julio Down by the School Yard.” Concert in the Park. Warner Bros.,
1991.

Metin İçinde Gösterme

In his lyrics for “Me and Julio Down by the School Yard,” Simon has mixed his earlier flippant qualities with an earnest social statement (Simon).

Opera güftesi, Notalar, Kitapçıklar, vb.

Bibliyografik Künye

Vedder, Eddie. “Theory of Vitalogy.” Liner notes. Vitalogy: Music of Pearl Jam.
Epic, 1994.

Weaver, William. “Puccini’s Perenially Youthful Opera.” Booklet. La
Bohème. By Giacomo Puccini. London. 1972.

Metin İçinde Gösterme

“Puccini may very well have known of Leoncavallo’s project in advance, but by the time of their stormy meeting, his own Bohème was definitely in progress” (Weaver).

YUKARIDA VERİLEN AYRINTILI BİLGİYE AİT FARKLI ÖRNEKLER
Kitap
Parson, Alexander. Amazing Spiders.
New York: Knopf, 1990.

Yazarın soda, Yazarın adı. Kitap Adı.
Yayın Yeri: Yayınlayan, Yayın tarihi.
Ansiklopedi Makalesi
Minch, Edwin W. “Spiders.”
The World Book Encyclopedia. 1997 ed.

Yazarın soyadı, Yazarın adı.”Makalenin adı”.
Ansiklopedinin adı. yayın tarihi.

(Author’s name is found on the last page of the topic article in very tiny letters.)
Dergi Makalesi
Churchman, Deborah. “Be a Nature Detective.”
Ranger Rick , Mar. 1999: 28-31.

Yazarın soyadı, Yazarın adı. “Makalenin adı”.
Derginin adı, Cilt numarası.Derginin Sayısı (Yayın tarihi):
Sayfa sayısı aralığı.
Ansiklopedi Makalesi CD-ROM Üzerinde
“Spiders.” Grolier’s New Multimedia Encyclopedia. CD-ROM.
Groliers, 1998.

“Makalenin adı”. CD-ROM’un adı. CD-ROM. Yayınlayan, Yayın tarihi.
Dergi Makalesi CD-ROM Üzerinde
Jefferson, Paul. “Bearish on the Grizzlies.”
Time 6 June 1983: 63. SIRS.
CD-ROM. SIRS, Inc. May 1998.

Yazarın soyadı, Yazarın adı. “Makalenin adı”.
Dergi adı Makalenin yayınlandığı tarih(gün,ay,yıl): Sayfa sayısı .
Veritabanı adı.CD-ROM.Veritabanı Üreticisinin adı.
Elektronik kaynağın yayınlandığı tarih.
Video
Spiders: Backyard Science. Phoenix Films, 1992.

Eser adı.Dağıtımcısı, Tarih.
Ansiklopedi Makalesi Web Üzerinde
Minch, Edward W. “Spider.” World Book Online. 20 June 2000

na/ar/fs/ar524980.htm>.

Yazarın soyadı, Yazarın adı.”Makale adı”.Ansiklopedinin adı.
Sitenin ziyaret edildiği tarih

(Author’s name is found on the last page of the topic article in very tiny letters.)
Dergi maklesi Web Üzerinde
Egan, Bruce. “Go on a Wolf Hunt.” Ranger Rick Sep. 1997: 45.
Primary Search. EBSCOhost. 23 Aug 2000
.

Yazarın soyadı, Yazarın adı. “Makle adı”. Makalenin bulunduğu orjinal kaynak adı
Orjinal kaynağın tarihi: sayfa sayısı. Veritabanı adı.
Veritabanı üreticisinin adı. Sitenin ziyaret edildiği tarih
.
Web Sayfası
Atkins, Laurie. Westside Spidermania!
Westside Elementary School, Cedartown, GA.
28 July 2000
.

Yazarın soyadı, yazarın adı.Sayfanın adı. Yayıncısı.
Sayfanın ziyaret edildiği tarih

Röportaj
Barquist, Carmelita. Personal interview. 28 July 1999.

Röportaj yapılan kişin soyadı, adı.Röportaj türü (yüzyüze görüşme,
telefonla görüşme). Tarih.
Kaynakçalar oluşturulurken, önce yazar adı, sonra eserin adı, daha sonra eserin yayınlandığı yayınevi ya da kitabevi, en sonunda da eserin basıldığı şehir, son olarak da eserin basıldığı yıl yazılır. Bu bilgiler yazılırken, aralarına virgül (,) işareti konulur.
Örnek:
Orhan Pamuk, Kar, OP Basımevi, Antalya, 2010.
Detaylı Kaynakça Yazımı:
Kaynakça Yazımı
§ Yazar adı (soyadı, adının baş harfi)
§ Yayın tarihi (ayraç içinde)
§ Eser adı (koyu ya da italik)
§ Basım kaydı (ayraç içinde; birinci basımlar belirtilmez.)
§ Yayın yeri (ardından: gelir)
§ Yayın evi
Kitap
Bulunması gereken bilgiler:
Örnekler:
Tek Yazarlı Kitaplar
Uçan, A. (1994). İnsan ve Müzik, İnsan ve Sanat Eğitimi. Ankara: Müzik
Ansiklopedisi Yayınları.
Çok Yazarlı Kitaplar
Fidan, N. ve Erden, M. (1986). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Kadlıoğlu
Matbaası.
Editörü Olan Kitaplar
De Vaney, A.,Stephan, G. ve Ma, Y. (Ed.). (2000). Technology & Resistance.
New York: Peter Lang
Kurum Yazarlığı Olan Kitaplar
Türk Standartlar Enstitüsü. (1992). Toplam Kalite. Ankara: Türk Standartları Enstitüsü.
Makale
Bulunması gereken bilgiler:
§ Yazar adı (soyadı, adı)
§ Yayın tarihi (ayraç içinde)
§ Makale Adı
§ Dergi adı (koyu ya da italik)
§ Cilt numarası
§ Sayısı
§ Sayfa numarası
Örnek:
Kızılçelik, S. (2002). Küreselleşme ve Post Modernleşmeye Karşı Ulusal Bağımsızlık
Hareketi. Eğitim Araştırmaları Dergisi. Sayı 7.( Nisan 2002).
Gazete
Eşme, E. (2002). Ezberci Eğitim: Depremden Beter. Cumhuriyet Gazetesi.
(5 Temmuz 2002).
Ansiklopedi
Donanım. (1998). Bilgi Dünyasına Yolculuk. 2.Basım, Cilt 15,
Ankara: 3B Yayıncılık
Bildiri
Sevgi, A.(2003). Nasıl Bir Müzik Öğretmeni.Cumhuriyetimizin 80.
Yılında Müzik Sempozyumu. (26 -31 Ekim 2003). Malatya: İnönü Üniversitesi.
Tez
Tekin, E. (2004). Müzik Alan Derslerinin Müzik Öğretmeni Adaylarının Yaratıcı
Düşünme Becerileri Üzerindeki Etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, D.E.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Elektronik Kaynaklar
Bulunması gereken bilgiler
§ Yazar adı (soyadı, adının baş harfi)
§ Yayın tarihi (ayraç içinde)
§ Belgenin adı
§ URL (üçgen ayraç içinde)
§ Erişim tarihi

KAYNAKÇA
TED ANKARA KOLEJİ Kütüphane ve Bilgi Merkezi, Temmuz 2009,
< http://library.tedankara.k12.tr/bilokur/bibliyografya/elektronik.htm >

1 yorum:

Adsız dedi ki...

çok çokk teşekkür ederim çok yardımcı oldunuz :)