27 Mart 2013 Çarşamba

Türkiye'de Hayvancilik 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Anlatımları

TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
· Ekonomik değeri olan hayvanların üreti­lip, beslenmesi ve pazarlanması işlerine hayvancılıkdenir.
· Hayvancılık özellikle yüksek ve engebeli yerlerde, ekime dikime elverişli olmayan bölgeler­de, halkın yaşayışında birinci derecede rol oynar.
· Türkiye, geniş çayır ve meralarıyla hay­van yetiştirilmesine elverişli bir ülkedir.
· Hayvan sayısı bakımından önemli bir zenginliğe sahiptir. Dünyada 9., Orta Doğu'da ve Avrupa'da 1. sırada yer alır.

· Ülkemizde hayvancılık faaliyetleri, mera hayvancılığı ve ahır hayvancılığı olarak ikiye ayrı­lır. Mera hayvancılığı doğa koşullarına bağlı ola­rak yapılan hayvancılıktır. Et ve süt verimi düşük­tür. En çok Doğu Anadolu Bölgesi'nde yapılmak­tadır. Ahır hayvancılığı yıl boyunca hayvanların ahırlarında beslenmesidir. En çok Marmara Böl­gesi'nde yapılmaktadır. Ahır hayvancılığı daha çok sığır yetiştirilmesinde uygulanmaktadır.

· Manda, sığır, deve, at, eşek gibi hayvan­lar büyükbaş hayvanlardır. Ülkemizde en çok sı­ğır yetiştirilir.
· Küçükbaş hayvancılık Türkiye'de en çok yapılan hayvancılıktır. Bu gruba giren hayvanlar koyun, kıl keçisi ve tiftik keçisidir.
· Tavuk, horoz, hindi, kaz, ördek gibi hay­vanlara kümes hayvanları denir. En çok Güney Marmara, Ege Bölgesi, Orta ve Batı Karadeniz bölümlerinde yetiştirilir.
· İpek böceği, doğal ipek elde etmek için yetiştirilen ve dut yaprağı ile beslenen bir hayvan­dır. Türkiye'de Bursa, Denizli, Elazığ, Ankara, An­talya, Amasra ve Diyarbakır'da ipek böcekçiliği yapılmaktadır.
· Bal ve balmumu elde etmek için arı bes­lenme faaliyetine arıcılık denir. Türkiye'nin iklimi, bitki örtüsünün çeşitliliği, üstün nitelikli arı türleriy­le arıcılığa elverişlidir. Türkiye'nin her bölgesinde arıcılık yapılır.
· Yurdumuzun üç tarafı denizlerle çevrili ol­masına rağmen balıkçılık yeteri kadar gelişme­miştir. Türkiye'de tutulan balığın denizlerimize göre dağılımı şöyledir;Karadeniz %85, Marmara Denizi %10, Ege Denizi %3, Akdeniz %2'dir. Akarsu ve göllerimizin olduğu yerlerde ise tatlı su balıkçılığı yapılmaktadır.


Türkiye'de balıkçılığın yeterince gelişmemesinin başlıca nedenleri:

· Balıkçılığın daha çok kıyı balıkçılığı olarak yapılması, açık deniz balıkçılığının yaygın olarak yapılmaması,
· Modern tekne ve yöntemlerle balıkçılığın yapılmaması,
· Halkın balık tüketimi konusunda yeterli bilince sahip olamaması,
· Kaçak, usulsüz ve aşırı avlanmaların yaygın olması,
· Son yıllarda su kirliliğinin artması,
· Su ürünlerinin işleneceği sanayi tesislerinin yetersiz olması,
· Su ürünlerinin saklanabileceği soğuk hava depolarının yetersiz olması,


Türkiye'de Hayvancılığın Gelişmesi İçin Gerekli Koşullar

Türkiye, hayvancılığın gelişmesi için önemli bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin değerlendirilmesi için aşağıdaki koşulların uygulanması gerekir.
· Çayır ve mera hayvancılığı yerine, besi ve ahır hayvancılığının yaygınlaştırılması,
· Yem üretiminin artırılması,
· Hayvan soylarının iyileştirilmesi (ıslahı),
· Otlakların ıslah edilmesi ve korunması, aşırı ve erken otlatmanın engellenmesi,
· Süt dana ve süt kuzu ile doğurgan hayvanların erken kesiminin önlenmesi,
· Hayvan hastalıklarıyla mücadele edilmesi,
· Üreticilere yönelik hayvancılık eğitiminin yaygınlaştırılması,
· Hayvan üreticilerine teşvik kredilerinin sağlanması,
· Üreticilerinin pazarlama olanaklarının geliştirilmesi.

Hiç yorum yok: