20 Ocak 2011 Perşembe

TÜRKİYE SELÇUKLULARI DÖNEMİ VE OSMANLI DÖNEMİNE AİT 1453-1699 YILLARI ARSI TARİH ŞERİDİ ÖNEMLİ OLAYLAR

TÜRKİYE SELÇUKLULARI DÖNEMİ VE OSMANLI DÖNEMİNE AİT 1453-1699 YILLARI ARSI TARİH ŞERİDİ ÖNEMLİ OLAYLAR

1453   İstanbul'un fethi1453   Ayasofya'nın camiye çevrilmesi1454   İlk Devlet Musiki Okulu (Enderun'un müzik bölümü)1458-1460   Mora'nın ele geçirilişi1461   Trabzon Rum İmparatorluğu'nun sonu1461   Candaroğulları'nın ilhakı1463   Osmanlı-Venedik Savaşı'nın başlaması1463-1470   İstanbul'da Fatih Külliyesi'nin inşaası1466   II. Mehmed'in Arnavut seferi1468   Karamanoğulları'nın sonu1468   II. Mehmed tarafından İstanbul'da Topkapı Sarayı'nın tesisi1469   Ahmed Karahisarı'nın Afyonkarahisar'da doğuşu1470   Eğriboz'un alınışı1471   Fatih Külliyesinin açılışı1472   Topkapı Sarayının inşası1473   Otlukbeli Zaferi : Osmanlı Akkoyunlu mücadelesi1474   Ali Kuşçu'nun ölümü1475   Kırım'ın Osmanlı tabiiyetine girişi1476   Boğdan seferi ve zaferi1478   Fatih tarafından ilk altın paranın darbettirilmesi1478   Şerafeddin Sabuncuoğlu'nun ölümü1479   Osmanlı-Venedik Sulhü ile Fatih'in Venedikliler'e Trabzon ve Kefe'de ticaret yapma hakkı tanıyan ahidname vermesi1480   Otranto'ya çıkış ve başarısız Rodos kuşatması1480   Kadıaskerliğin Rumeli ve Anadolu olarak ikiye ayrılması1481   II. Mehmed'in vefatı ve II. Bayezid'in tahta çıkışı1481   100 dirhem gümüşten 400 akçe kesilmesi1481   Şeyh Hamdullah'ın İstanbul'a gelişi1482   Cem Sultan'ın mağlubiyeti, Rodos'a ilticası1483   Morova Seferi ve Hersek'in ilhakı1484   Boğdan Seferi1484   Kili ve Akkirman'ın fethi1484-1488   Edirne'de Hayreddin'in II. Bayezid'in Külliyesi'ni inşası1485   Osmanlı-Memlük mücadelesinin başlaması1485   Şeyh Hamdullah'ın aklam-ı sitte'de kendi üslubunu buluşu1486   Musiki ile tedavi yapan ilk devlet hastanesi (Edirne, II. Bayezid Külliyesi Şifahanesi)1488   Hocazade, Muslihiddin Mustafa B. Yusuf B. Salih el-Bursavi'nin ölümü1488   Sultan II. Bayezid tarafından Edirne'de Bayezid Darü'ş-şifası'nın yapımı1489   Memlüklere karşı toprak kaybı1491   Osmanlı-Memlük Barışı1492   Macar Seferi1492   İspanya'dan çıkarılan Yahudiler'in de Osmanlı Devleti'nin himayesine girmesi1494   Nakibüleşraflığın yeniden ve devamlı olarak teşkili1494   Çin bulutu motifinin tezhib'de ilk kullanılışı1495   Macarlarla mütareke, Cem Sultan'ın ölümü, Şehzade Süleyman'ın doğumu1497   İlk Rus elçisinin İstanbul'a gelişi1498   Lehistan Seferleri1499   Venedik Harbi1499   İnebahtı'nın alınışı1499   Preveze baskını15??   İlk mevlevi ayinleri (Pençgah, Dügah ve Hüseyni makamlarında üç beste-i kadim)1500   Modon, Navarin ve Koron'un alınışı1500-1505   İstanbul'da Yakub Şah B. Sultan Şah'ın II. Bayezid'in Külliyesi'ni inşası1502   Venedikle sulh1503   Anadolu sahasında ilk hamse sahibi Akşemseddinzade Hamdullah Hamdi'nin ölümü1505   Bayezid Külliyesi'nin açılışı1509   İstanbul'da kıyamet-ı suğra (küçük kıyamet) zelzelesi1511   Şahkulu Baba Tekeli isyanı, Şehzade Selim Hareketi1512   II. Bayezid'in tahttan çekilişi, I. Selim'in cülusu1512   Anadolu Türk edebiyatında ilk Şehrengiz örneğini yazan Mesihi'nin ölümü; Selim döneminden I. Ahmed dönemine kadar olan dönemi ihtiva eden devre.1514   Çaldıran Zaferi, Tebriz'e giriş1514   Şahkulu'nun Yavuz Sultan Selim'in Tebriz'i işgaliyle Amasya'ya sürgün gönderilişi1514   Çaldıran Zaferi, Tebriz'e giriş1516   Mısır Seferi ve Mercidabık Zaferi1517   Ridaniye Zaferi ve Kahire'ye giriş1517   Haremeyn'in himaye altına alınması1517   Haliç'te tersane yapımının tamamlanması1517   Piri Reis'in Mısır'da Sultan Selim'e ilk dünya haritasını sunması1519   Celali isyanı1519   Cezayir'in iltihakı1520   I. Selim'in vefatı, I. Süleyman'ın cülusu1520   Şeyh Hamdullah'ın İstanbul'da vefatı; Şahkulu'nun İstabul'a gelip Ehl-i Hiref teşkilatına girişi; Hattat Şeyh Hamdullah'ın vefatı1520-1550    Şahkulu'nun nakkaşhanede faaliyet göstermesi1521   Belgrad'ın fethi1521   Piri Reis'in Kitab-ı Bahriye adındaki eserini hazırlaması1522   Kanuni Sultan Süleyman'ın validesi, Yavuz Sultan Selim'in eşi Ayşe Hafsa Sultan tarafından Manisa'da bimaristan inşa edilmesi1522   Rodos adasının ilhakı1524   Mısır'da Hain Ahmed Paşa isyanı1524   Ahi Çelebi, Ahmed (Mehmed) Çelebi B. Kemal el-Tebrizi'nin ölümü1525   Yeniçeri isyanı1525   İlk Fransız elçisi İstanbul'da1525   Şeyhülislam Zembili Ali Efendi'nin ölümü1525   Mirim Çelebi, Mahmud B. Muhammed B. Muhammed B. Musa Kadızade'nin ölümü1526   Mohaç Zaferi1526   Ahmed Karahisari'nin İstanbul'da vefatı1527   Bosna'nın fethi'nin tamamlanması1528   Piri Reis'in Kanuni Sultan Süleyman'a ikinci dünya haritasını takdim etmesi1528   Nizameddin Abdülali B. Muhammed B. Hüseyin el-Bircendi'nin ölümü1529   Viyana kuşatması, Budin'in istirdadı, Barbaros'un Marsilya'ya çıkması1530-1540   Divan-ı Selimi'nin yazılması1530-1560   Nasuh'un tarihçi, hattat ve ressam olarak faaliyet göstermesi1530-1588   Sinan'ın imparatorluğun baş mimarı olarak faaliyet göstermesi1532   Alaman Seferi1533-1534   Barbaros'un Osmanlı hizmetine girişi ve Cezayir beylerbeyliğine tayini1534   Irakeyn seferinin açılışı, Tebriz'e ikinci defa giriş ve Bağdat'ın alınışı1534   Şeyhülislam İbn-i Kemal'in ölümü1536   Fransızlara kendi bayrakları ile Osmanlı limanlarında ticaret hakkı veren ahidname verilmesi1536   Veziriazam İbrahim Paşa'nın idamı1537   Körsof - Avlonya seferi1538   Preveze Zaferi1538   Hadım Süleyman Paşa'nın Hint Seferi1540   Venedik ahidnamesindeki Karadeniz'de ticaret imtiyazının kaldırılması1540-1560   Kara Memi'nin nakkaşhanede faaliyet göstermesi1541   Budin'in kati olarak ilhakı ve beylerbeyiği olması1543   Estergon'un ve İstolni Belgrad'ın fethi1543   Batı musikisiyle ilk resmi temas (I. François'nın Kanuni'ye gönderdiği saray orkestrası)1547   Osmanlı-Habsburg Sulhü1547   Avusturyalılar'a Osmanlı topraklarında emn ü aman üzere ticaret yapma hakkının tanınması 1547   San'a'nın fethi1548   İkinci İran seferi1550   Süleymaniye Külliyesi'nin inşaası1551   Trablusgarb'ın fethi1552   Piri Reis'in Portekizlilere karşı seferi1553   Piri Reis'in ölümü1553-1554   Turgud Reis'in Akdeniz seferi1553-1554   Nahcıvan Seferi1555   İlk Osmanlı-İran antlaşması : Amasya Müsalahası1556   Şankulu'nun vefatı; Kara Memi'nin saray nakkaşhanesine Sernakkaş oluşu; Hattat Ahmed Karahisari'nin vefatı1557   Dokuzuncu Akdeniz seferi, Fas'ın fethi1557   Süleymaniye külliyesinin açılışı1558   Şakayık-ı Nu'maniye telifi1558   Arifi'nin Süleyman-name'sinin tamamlanması1559   Şehzade Bayezid ile Selim'in Konya Savaşı ve Bayezid'in yenilerek İran'a sığınması1560   Cerbe'nin alınışı1560-1600   Osman'ın Nakkaşhanede faaliyet göstermesi1561   Taşköprüzade'nin ölümü1562   Osmanlı-Habsburg Sulhü1563   Seydi Ali Reis, Ali B. Hüseyin el-Katibi'nin ölümü1565   Başarısız Malta kuşatması1565   100 dirhem gümüşten 450 akçe kesilmesi1566   Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferi : Sigetvar ve Sultanın vefatı, II. Selim'in cülusu1567   Yemen isyanı1568   Davud el-Antaki'nin Tezkire adlı eserini telif etmesi1569   Astarhan seferi1569   Kaptan Kurdıoğlu Hızır Beyin Sumatra seferi1569-1595   Lokman'ın şehnameci olarak vazife görmesi1571   Kıbrıs fethinin ikmali1571   İnebahtı hezimeti1571   Mustafa B. Ali el-Muvakkit'in ölümü; Takiyyüddin'in müneccimbaşılığa tayin edilmesi1574   Buğday Zaferi1574   Tunus'un fethi1574   Selimiye'nin açılışı1574   II. Selim'in vefatı ve III. Murad'ın cülusu1575   Münşeat'üs-Selatın'in III. Murad'a takdimi1575   Edirne'de Sinan eliyle II. Selim için Selimiye Camii'nin inşası1577   Takiyüddin'in gözlemlerine 1577'de de kısmen tamamlanan Daru'r-Rasadü'l-Cedid'de (İstanbul Rasathanesi) devam etmesi1578   Osmanlı-İran Savaşı'nın başlaması1578   Fas'ta el-Kasrü'l-kebir Zaferi1578   Kafkaslarda hareket1580   İlk İngiliz ahidnamesinin verilişi22 Ocak 1580   İstanbul Rasadhanesi'nin yıktırılması18 Kasım 1583   Cizvitlerin Galata'daki Saint Benoit Kilisesi'ne yerleşerek burada St. Benoit mektebini açmaları1583   Meşale Zaferi1584-1588   Lokman'ın iki ciltlik Hüner-name'sinin tamamlanması1585   Tebriz'in alınışı1585   Takiyüddin el-Rasıd'ın ölümü1586   İlk Sikke tashihi1587   Gürcistan harekatı1588   Gence seferi1588   Resm-i tashih-i sikke konulması1588-1606   Bosnalı Mehmed'in saraydaki kuyumcuların (zergeran bölüğünün) başı olarak vazife görmesi1589   İkinci sikke tashihi1590   Osmanlı-İran Antlaşması1590   Yeniçerilerin et ihtiyaçlarını karşılamak üzere gümrük resmine "zarar-ı kassabiye" adıyla %1 oranında ilave yapılması1593   Osmanlı-Habsburg Savaşları1595   Estergon'un düşüşü1595   III.Murad'ın vefatı, III. Mehmed'in cülusu1596   Eğri Kalesi'nin alınışı ve Haçova Zaferi1598-1663   Davud ve Mehmed Ağalar tarafından İstanbul'da valide sultanlar için Yeni Camii'nin inşası1599   Osmanlı sarayında ilk Batı müziği aleti (Elizabeth I.'in IV. Mehmed'e gönderdiği org); Davud el-Antaki'nin ölümü1600   Sikke tashihi1601   Kanije Zaferi1601   İngiliz tüccarının ödeyeceği gümrük resminin %3'e indirileceğinin ahidnameye derci1603   Osmanı-İran Savaşı'nın başlaması1603   III. Mehmed'in vefatı, I. Ahmed'in cülusu1603-1703   I. Ahmed döneminden III. Ahmed dönemine kadar olan dönemi ihtiva eden devre1607   Asi Canbolatoğlu ve Maanoğlu'nun Oruç ovasında bozguna uğratılması1609-1610   Celali tenkili için Kuyucu Murad Paşa Anadolu'da 1612   Osmanlı-İran Antlaşması1612   Hollandalılara ahidname verilmesi1613   Ömer B. Ahmed el-Ma'I el-Çulli'nin ölümü1614   Ali B. Veli B. Hamza el-Mağribi'nin ölümü1615   İran Savaşı'nın yeniden başlaması1615   Revan Seferi1617   I. Mustafa'nın cülusu1617   İstanbul'da Mehmed Ağa tarafından Sultan Ahmed Camii'nin inşası1618   I. Mustafa'nın hal'I ve II. Osman'ın cülusu1618   Sikke tashihi1621   II. Osman'ın Lehistan seferine çıkışı (Hotin seferi)1622   II. Osman'ın katli ve I. Mustafa'nın yeniden tahta çıkışı1623   I. Mustafa'nın tahttan indirilip IV. Murad'ın cülusu1624   Sikke tashihi1629   Cizvitler tarafından, 1629'da İstanbul'da "Saint Georges" Fransız okulu ile yine "St. Louis Dil Oğlanlar Mektebi"nin kurulması1634   İlk Şeyhülislam katli (Ahizade Hüseyin Efendi)1635   IV. Murad'ın Revan seferine çıkışı1638   Bağdat Seferi ve Bağdat'ın alınışı1638   Hekimbaşı Emir Çelebi'nin ölümü1639   Osmanlı-İran sulhü : Kasrışirin Antlaşması1640   IV. Murad'ın ölümü, İbrahim'in tahta çıkışı, sikke tashihi1642   Hafız Osman'ın İstanbul'da doğuşu1642-1698   Hattat Hafız Osman1645   Girit seferinin açılışı, Hanya'nın alınışı1648   İbrahim'in hal'ı, IV. Mehmed'in cülusu1648   Kandiye kuşatması1650   Osmanlı musikisi eserlerinin ilk notalı tesbiti (Ali Ufki'nin eseri)1656   Çanakkale Boğazı'nın Venedik ablukası altına alınması1656   Çınar Vak'ası1656   Köprülüler devrinin başlaması1658   Katip Çelebi'nin ölümü1660   Varad Kalesi'nin alınışı1663   Uyvar seferi, Uyvar'ın fethi1664   St. Gotthard bozgunu ve Vasvar Antlaşması1666   Türk Divan edebiyatında sebk-ı Hindi'nin öncülerinden Naili'nin ölümü1669   Kandiye'nin alınışı, Girit'in tamamıyla Osmanlı hakimiyetine girişi1670   Hekimbaşı Salih B. Nasrullah B. Sellüm'ün ölümü1672   Lehistan seferi, Kamaniçe'nin alınışı1672   Bucaş Antlaşması1673   Fransız tüccarının ödediği gümrük resminin %3'e indirilmesi1676   Osmanlı-Lehistan sulhü : Zorawna Antlaşması1678   Ukrayna'da Çehrin seferi1678   Hafız Osman'ın kendi üslubunu gerçekleştirmesi1680   Mehter etkisinde ilk Batı müziği eseri (N. A. Strungk'un Esther operası)1682   Osmanlı-Rus Antlaşması1682   Seyahatname'nin yazarı Evliya Çelebi'nin ölümü1683   II. Viyana kuşatması ve büyük bozgun1683   Ebu Abdullah Muhammed b. Süleyman el-Fasi b. Tahir; el-Rıdvani'nin ölümü1685   Uyvar'ın elden çıkışı1685   Saraydaki altın ve gümüşten sikke basımı1686   Budin'in düşüşü1687   IV. Mehmed'in tahttan indirilmesi, II. Süleyman'ın cülusu1687   Eğri kalesinin düşüşü1687   Bir akçe itibarı değerli "mankur" un piyasaya çıkarılması1688   Belgrad'ın elden çıkışı1690   Kanije kalesinin düşüşü1690   Belgrad'ın geri alınışı1690   Fransızların Mısır'da ödediği gümrük resminin %3 olarak tesbiti1691   Ebu Bekr Behram b. Abdullah el-Dımaski'nin ölümü1691   II. Ahmed'in tahta çıkışı1691   Salankamen bozgunu1691   Enflasyonu körüklediği için mankur darbının yasaklanması1695   II. Ahmed'in ölümü1695   II. Mustafa'nın cülusu, Malikane sisteminin uygulanmaya başlanması1697   Zenta bozgunu1698   Şehremini Baruthanesi yangını1698   Hafız Osman'ın İstanbul'da vefatı1699   Karlofça Antlaşmasının imzalanması

1 yorum:

herereerer dedi ki...

hayır yani önemli olaylar diyoruz çıkana bak yemin ediyorum çıldırıcam ya Allah aşkına şunu daha az yapın