25 Ocak 2011 Salı

FEN VE TEKNOLOJİ 4.SINIF KUVVET VE HAREKET ÖRNEK TEST 3

FEN VE TEKNOLOJİ


1. Dünyanın kendi etrafındaki hare­keti, aşağıdaki hareket çeşitlerin­den hangisidir?
A)  Sallanan         B) dönme
C) Hızlanan         D) yavaşlayan

2.   Aşağıdakilerden  hangisi  diğerle­rinden daha hızlı hareket edebilir?
A)  Çita                 B)koyun
C) İnsan              D)tavşan

3.   Kuvvet ile ilgili aşağıda verilen bil­gilerden hangisi yanlıştır?
A)  Duran cismi hareket ettirebilir.
B)  Hareket eden cismi durdurabilir.
C)  Hareket hâlindeki cismin yönünü değiştiremez.
D)  Hareket hâlindeki cismin hızını artırabilir.

4. Aşağıda verilen cisimlerden han­gisinin hareketi aşağı - yukarıdır?
     A) dönme dolap           B) topaç
C) beşik                      D) tahterevalli

5.   Aşağıdakilerden  hangisinde cisme itme uygulanmaktadır?
A)  sandalye kaldırma
B)  otomobilden inince kapı kapatma
C)  çekmece açma
D)  göndere bayrak çekme

6.   Fren yapan arabanın hareketi aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Hızlanma                B) sallanma
B)   Yavaşlama              D)aşağı-yukarı

7. Aşağıdaki varlıklardan hangisinin hareketi yer değiştirme seklinde değildir?
A)   Uçak                      B) kaplumbağa
C) ay                          D) ayçiçeği

8.   Aşağıdaki    ifadelerden    hangisi doğrudur?
A)   Bulutlar hareket etmez.
B)   Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi aşağı - yukarıdır.
C)   Cisimleri hareket ettirebilmek için iteriz ya da çekeriz.
D)   Hareket eden cisimlerin konumları değişmez.

9.  "Bir yelkenliyi hareket ettiren kuvvet,
rüzgârın .....................   kuvvetidir."
cümlesindeki noktalı  yere aşağı­daki   kelimelerden  hangisi   gel­melidir?
A) çekme                      B) kas
C)  Kaldırma                   D) itme


10.   "Sarmal yay gibi bazı cisimlere uy­gulanan  kuvvet kaldırılınca, bu   ci­simler eski biçimlerine dönerler."
        Böyle cisimlere ne ad verilir?
        A) esnek                      B) opak
C) Saydam                    D) berk

11. Duran cismi hareket ettiren, hare­ketli bir cismi durduran, hareketli cisimlerin yönünü değiştiren aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Hareket                    B) kütle
C) Yoğunluk                  D) kuvvet

12.   Aşağıda  verilenlerin   hangisinde kuvvetin bir etkisi yoktur?
A)  Hızlanma                 B) buharlaşma
C) Hareket                   D) yön değiştirme

13.   I. yelkenlilerin denizde yüzmesi
II.  yel değirmenlerinin çalışması
III. .uçurtmanın uçması
IV.bulutların gökyüzünde hareket et­mesi
Yukarıdakilerden hangilerinde rüzgârın İtme kuvvetinin etkisi vardır?
A) I, II, III
B)  II, III ve IV
C)  II ve IV
D)  I,II, III ve IV

14. Hareket eden varlıkların aynı yolu değişik sürelerde gitmesinin te­mel nedeni aşağıdakilerden han­gisidir?
A)  hızlarının farklı olması
B)  hacimlerinin farklı olması
C)  kütlelerinin farklı olması
D)  yollarının farklı olması

15. Aşağıdakilerden hangisi kendisi­ne uygulanan kuvvet kalktığında eski biçimini almaz?
A)   Sünger                      B) sarmal yay
C) ince bakır tel               D) lastik

16.      Aşağıdakilerden   hangisi  kendili­ğinden hareket edemez?
A)   Karınca                    B)insan
C) Otomobil                  D)kaplumbağa

17.     I. sırtında çantasını taşıyan öğrenci
II.   kızağı çeken köpekler
III.el arabasını iten satıcı
IV.ağırlığı kaldıran halterci
Yukarıdakilerden hangilerinde kas
kuvveti kullanılır?

A)   I. III                      B) II, III
B)  II, II ve IV              D) I, II, III ve IV18.    Kuvvet uygulandığında aşağıdakilerin hangisinde şekil değişikliği olmuştur?
A)  bağlamanın tellerine dokunarak çalmak
B)  oyun hamurunu avuçta sıkmak
C)  şişirilmiş bir topa vurmak
D)  paket lastiğini çekip bırakmak

19.    I. Durabilir.
II.   Hızlanabilir.
III. Yönü değişebilir
IV.Yavaşlayabilir.
     Hareket hâlindeki bir cisme kuv­vet uygulandığında;yukarıdakilerden hangileri gerçekleşebilir?
A)  I, II, III ve IV        B) II, III ve IV
 C) I, II ve III             D) II ve III

20.   Kuvvet ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)  İtmenin tersi çekmedir.
B)  Uygulanan kuvvet hareket yönünde ise cisim hızlanır.
C)  Hareketli cismi yavaşlatmak için, cisme   hareket yönünde kuvvet uy­gulamak gerekir.
D)  Hareket hâlindeki tekerlek dönme hareketi yapar.

21.  Aşağıdakilerden hangisinde itme ve çekme aynı anda yapılmakta­dır?
A) at arabasının hareket ettirilmesi
B) çorap giyilmesi
C)  bebek arabasının hareket ettiril­mesi
D)  topun havaya atılması

21. Aşağıdakilerden hangisinde  uy­gulanan kuvvet ortadan kalktığın­da cisim eski şeklini alır?
A)  sarmal yayın gerilmesi
B)  cam macununun sıkılması
C)  cam bardağa vurulması
D)  yaş çamaşırın sıkılması

22.   Kapı kapatılırken neresinden itilirse daha az kuvvet harcanır.
A) menteşelerin olduğu yerden
B) kolun bulunduğu yerden
C)  orta yerinden
D)  alt kısmının ortasından

23.  I. Taş. cam macunu. oyun hamuru esnek olmayan katı maddelerdir.
II.  Sarmal yay. lastik, sünger esnek
katı maddelerdir.
III. Bir cismi hızlandırmak için hare­ketin zıt yönünde kuvvet uygulanma­lıdır.
Yukarıdaki  bilgilerden    hangileri doğrudur?
A) I, II ve III              B) I ve II
B)  II ve III                  D) I ve III24.  "Otomobili hareket ettiren kuvvet ile durmasını   sağlayan   fren   kuvveti…………..      kuvvetlerdir." ifadesindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
       A) çekme                   B) aynı yönde
B)  İtme                     D) zıt

25.   Hızlanma   hareketi  yapan  varlık hangi seçenektedir?
A)  yamaçtan yuvarlanan taş
B)  kırmızı ışığın yandığını gören sü­rücünün kullandığı araba
C)  frenine basılan bisiklet
D)  saatteki sarkacın hareketi

26.  I. salıncak
II.  saatin yelkovanı
III. saatin sarkacı
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri sallanma hareketi ya­par?
A) yalnız III              B) I, II ve III
C)   I ve III                 D) I ve II

27.  Aşağıda   verilenlerden    hangisi dönme hareketi değildir?
A)  salıncağın hareketi
B)  akrep ve yelkovanın hareketi
C)  Dünya'nın kendi ekseni etrafında­
ki hareketi
D)  dönme dolabın hareketi

28. "Duran bir cismi hareket ettirmek is­tediğimizde cisme            uygula­rız. Cisim kendisine  uygulanan      yönünde hareket eder."
İfadesindeki noktalı yerlere hangi sözcükler gelmelidir?
A)  kuvvet – zıt           B) hareket - kuvvetin
B)  iki katı – kuvvet     D) kuvvet - kuvvetin

29.  Aşağıdakilerden  hangisi  itmeye bir örnektir?
A)  salıncağın hareketi
B)  topa vurma
C) arabaya binip kapıyı örtme
D) seyisin atı dolaştırması

30.   Yeşil trafik lambasının yandığını gören bir sürücü hangi hareketi gerçekleştirir?
         A) hızlanma                   B) yavaşlama
        C) durma                        D) yön değiştirme

Hiç yorum yok: