18 Ekim 2010 Pazartesi

Hz. Muhammed’in Hayatı Sınıf: 4 Test: 1

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ

Hz. Muhammed’in Hayatı                                      Sınıf: 4                                                                  Test: 11-Peygamberimizin doğum tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
a) 20 Mayıs 571                     b) 20 Nisan 581
c) 20 Nisan 571                      d) 20 Mayıs 581

2- Peygamberimizin doğum tarihi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Bir pazartesi gecesi dünyaya gelmiştir
b) Fil olayından 50 gün sonra doğmuştur.
c) Doğduğu gece bazı olağanüstü olaylar meydana gelmiştir.
d)Arabistan’ın Medine şehrinde dünyaya gelmiştir.

3- Hz. Muhammed’in doğduğu topluma özel bir isim verilmiştir. Bu isim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Asabiye                               b) Cahiliyye   
c) Hudeybiye                         d) Kureyş

4- Peygamberimiz öncesi Mekke’de kötülükler haksızlıklar hâkimdi. Bu kötülüklerden uzak durmaya çalışan insanlarda vardı. Bu insanlar kendilerinin Hz. İbrahim’in dinine inandıklarını söylüyorlardı. Bu inancın ismi nedir?
a) Hıristiyanlık                       b) Yahudilik  
c) Haniflik                              d) Budizm

5- Peygamberimizin doğmasından yaklaşık olarak iki ay önce gerçekleşmiştir. Kâbe’yi yıkmak için gelen bir ordudan Kâbe, kuşlar tarafından kurtarılmıştır. Bu olayın ismi nedir?
a) Fil olayı                               b) Kâbe Olayı
c) Ebabil Olayı                       d) Hakem Olayı

6- Peygamberimizin Ahmet, Mahmut, Mustafa ve Muhammed gibi güzel isimleri vardır.                            “ Muhammed “ isminin anlamı hangisidir?
a) Seçilmiş                              b) Yiğit           
c) Övülmüş                            d) Akıllı

7- Peygamberimizin doğduğu mübarek kandil gecesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Miraç                                  b) Beraat        
c) Regaib                                d) Mevlid
               

8- Peygamberimizin ailesi hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Babası Peygamberimiz doğmadan 6 ay önce vefat etmiştir.
b) Doğduktan sonra annesinin yanında kalmıştır.
c) Sütannesinin ismi Halime’ dir.
d) Dadısının ismi ise Ümmü Eymen ‘ dir.

9- Peygamberimiz Sütannesinin yanında kalırken hangi önemli olay meydana gelmiştir?
a) Annesinin vefatı                b) Babasının vefatı    
c) İnşirah - ı Sadr                   d) Fil olayı

10- Peygamberimiz Sütannesinin yanında hangi yaşlar arasında kalmıştır?
a) 0 – 2                        b) 0 – 4           c) 4 – 6            d) 6 – 8

11- Peygamberimiz annesinin yanında hangi yaşlar arasında kalmıştır?
a) 0 – 2            b) 0 – 4                       c) 0 – 6                        d) 4 – 6

12- Peygamberimizin annesi Âmine nerede vefat etmiştir?
a) Mekke        b) Kuba          c) Ebva           d) Şam

13- Peygamberimiz amcasının yanında hangi olaydan sonra kalmaya başlamıştır?
a) Annesinin vefatından       
b) Babasının vefatından sonra
c) Sütannesinin vefatından  
d) Dedesinin vefatından sonra

14- Peygamberimiz dedesinin yanında hangi yaşlar arasında kalmıştır?
a) 0 – 4                       b) 6 – 8           c) 4 – 8            d) 4 – 6

15- Aşağıdakilerden hangisinde Peygamberimizin
Babası – Amcası – Dedesi sırasıyla verilmiştir?
a) Kasım          Zübeyr                – Abdullah
b) Abdullah     Abdülmuttalip   – Hamza
c) Abdullah      Ebu Talib           – Abdülmuttalip
d) Ebu Talip –     İbrahim              – Abdülmuttalip


16- Aşağıda verilenlerden hangisi Peygambe- rimizin amcalarından birisi değildir?
a) Ebu Bekir                           b) Ebu Leheb
c) Hamza                                d) Abbas

17-  Amcasıyla katıldığı Şam ticari seferinde, Hz. Muhammed ’in beklenen son Peygamber olduğunu anlayan Hıristiyan din âlimi kimdir?
a) Varaka b. Nevfel                b) Ebu Cehil  
c) Rahip Bahira                      d) Ebu Süfyan

18- Aşağıdakilerden hangisi Haram Aylardan birisi değildir?
a) Zilkade                               b) Ramazan     
c) Muharrem                         d) Zilhicce

19- Araplar arasında nadiren de olsa Haram aylarda savaşlar yapılmıştır. İşte bu aylarda yapılan savaşlara ne isim verilir?
a) Yüzyıl Savaşları                  b) Haram Savaşlar
c) Ficar Savaşları                    d) Fil savaşları

20- Peygamberimiz, mazlumun hakkını korumak için gençliğinde aşağıdaki derneklerden hangisine üye olmuştur?
a) Hılfu’l – Fudul                   b) Daru’l – Erkam
c) Daru’n – Nedve                 d) Ashab – ı Suffa

21- Peygamberimiz ilk evliliğini kaç yaşında ve kim ile yapmıştır?
a) 35 – Hz. Hatice                  b) 40 – Hz. Hatice
c) 20 – Hz. Hatice                  d) 25 – Hz. Hatice

22- Peygamberimizin evliliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Hz. Hatice ile evliliği 25 yıl sürmüştür.
b) Hz. Hatice önceden iki defa evlenmiş, dul bir kadındır.
c) Peygamberimizin Hz. Hatice’den yedi çocuğu oldu.
d) Hz. Hatice ile evliyken bir başkasıyla evlenmedi

23- Aşağıdaki olaylardan hangisi Hz. Muhammed’e Peygamberlik verilmeden önce meydana gelen olaylardan birisi değildir?
a) Ficar Savaşlarına katılması          
b) Muhammedü’ l – Emin lakabını alması
c) Erdemliler Topluluğuna üye olması
d) İsra ve Miraç olayı

24-  Peygamberimizin iki kızıyla evlenerek                   “ Zinnureyn ” lakabını alan ünlü sahabe kimdir?
a) Hz. Ebubekir                     b) Hz. Osman   
c) Hz. Ali                                d) Hz. Ömer

25- Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin erkek çocuklarından birisi değildir?
a) Mustafa                              b) Abdullah
c) İbrahim                              d) Kasım

26- Peygamberimizin soyu hangi çocuğu ile devam etmiştir?
a) Zeynep                               b) Kasım        
c) Fatıma                                d) Rukiye

27- Peygamberimizin otuz beş yaşında iken Haceru’l – Esved taşının yerine konmasında insanların aralarını bularak kan dökülmesini önlediği olay hangisidir?          
a) Fil Olayı                              b) Hakem Olayı
c) Kâbe Olayı                         d) Hudeybiye Olayı

28- Aşağıdakilerden hangisi Mekke toplumunun sahip olduğu özelliklerden değildir?
A) Kız çocukları diri diri gömülürlerdi                  
B) Zayıflar sürekli gözetilirdi.
C) İçki ve kumar alabildiğince yaygınlaşmıştı       
D) İnsanlar kendi elleriyle yaptıkları putlara taparlardı.

29- Peygamberimize “ Muhammedü’l-Emin “  lakabının verilmesinin sebebi nedir?
A) Emin ismini çok sevmesi
B) Babasının ismi olması      
C) doğru ve güvenilir olması           
D) Zeki olması

30- Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (s.a.v.) için söylenemez?
A) Kötü davranışlardan kaçınırdı.              
B) Haksızlıklara karşı çıkardı.
C) Arkadaşlarıyla iyi geçinirdi.                   
D) Arada bir yalan söylerdi.
                                  

1 yorum:

Adsız dedi ki...

Bence guzel degıl olumsuz